Formål med tilfluktsrom og nasjonal kapasitet

Tilfluktsrom ble i sin tid plassert i de områder der en regnet med at behovet var størst. Generelt kan det sies at de fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen, dvs. skader som følge av trykkbølger og splintvirkninger.

Norge har i dag i underkant av 20 000 tilfluktsrom med plass til om lag 2 500 000 personer: 600 offentlige tilfluktsrom med ca. 300 000 plasser og 19 200 private tilfluktsrom med ca. 2 200 000 plasser.

Les mer om tilfluktsrom på nettsiden til Sivilforsvaret

Liste over private og offentlige tilfluktsrom i Ringsaker

 • Listen over tilfluktsrom fra Sivilforsvaret er bygget på informasjon lagt inn i den nasjonale tilfluktsromdatabasen.
   
 • Det vil derfor kunne være tilfeller av tilfluktsrom som Sivilforsvaret ikke har registrert, enten fordi de ikke har fått informasjon om dem eller fordi det kan ha blitt gitt dispensasjon fra plikten om registrering tidligere.
   
 • Tilfluktsrom hos industrivernpliktige bedrifter er heller ikke registrert i listen til Sivilforsvaret, da disse rommene blir kontrollert og forvaltet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). 
   
 • Det kan også ligge inne rom i den sentrale databasen som har blitt fysisk revet, uten at Sivilforsvaret har mottatt beskjed om dette.

 

Last ned lista over offentlige og private tilfluktsrom i Ringsaker basert på Sivilforsvarets register

Offentlige tilfluktsrom i Ringsaker

I Ringsaker kommune er det tre offentlige tilfluktsrom med til sammen 463 plasser. Tilfluktsrommene er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

 • Brugata 3 i Brumunddal (M-bygget): 343 plasser
 • Nygata 9 i Brumunddal (Doktorgården): 55 plasser
 • Øvermarka 24 i Nydal: 65 plasser

I § 17 av forskrift for tilfluktsrom på Lovdata står det at offentlige tilfluktsrom skal særlig bygges i byer og større tettsteder og legges slik at de kan gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder o.l. Videre skal bygging av offentlige tilfluktsrom prioriteres i konsentrerte boligområder hvor tilfluktsromdekningen ikke er tilfredsstillende. Offentlige tilfluktsrom er merket med skilt.

Du kan lese mer om tilfluktsrom i forskrift for tilfluktsrom på Lovdata.

Se kart over offentlige tilfluktsrom på nettsiden til direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Offentlig tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges av kommunen for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Dette prioriteres i konsentrerte boligområder hvor tilfluktsromdekningen ellers ikke er tilfredsstillende.

Justisdepartementet fastsetter hvilke kommuner det skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i. Justisdepartementet besluttet i 1998 å iverksette midlertidig stans i plikten til å bygge tilfluktsrom som fremdeles er gjeldende.   

Informasjon om private tilfluktsrom i Ringsaker

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold. 

I Ringsaker er det ca. 70 private tilfluktsrom med til sammen 9 980 plasser. Disse er i hovedsak plassert på skoler, barnehager, sykehjem, i industrien og i borettslag. Det er ikke krav til merking på utsiden av disse rommene.

Bruk av tilfluktsrom i dag

 •  Både private og offentlige tilfluktsrom kan benyttes til ulike oppgaver i fredstid så lenge denne aktiviteten ikke foringer tilfluktsrommet.
   
 •  Eksempler på slik fredstidbruk er lager, garderobe, treningsrom og garasjer.
   
 • Rommet skal kunne klargjøres til bruk innen fastsatt tid som for tiden er 72 timer.

Bygging av tilfluktsrom i dag

 • I all hovedsak bygges det ikke nye tilfluktsrom i dag. I den grad det bygges, bygges det som erstatning for tilfluktsrom som rives.
   
 • Man har heller ikke plikt til å bygge nye tilfluktsrom i et nytt bygg. På nye bygg over 1.000 kvadratmeter må man søke om dispensasjon for å slippe.

Tilfluktsrom i framtiden

 • Tilfluktsrom, tyfonvarsling og evakueringsplaner er fortsatt relevante tiltak for å beskytte befolkningen i krise og krig.
   
 • Dagens utforming og forfatning av de nåværende beskyttelsestiltakene er ikke optimale for et moderne samfunn og utgjør pr i dag ikke et fullverdig og troverdig beskyttelseskonsept.
   
 • Det er igangsatt et arbeid sentralt som skal vurdere og anbefale hvordan beskyttelseskonseptet blir fremover.
   
 • Foreløpig er anbefalingen å vente med å bruke mye penger på oppgradering av eksisterende rom.