Hva er elektronisk kommunikasjon (ekom)?

Med elektronisk kommunikasjon (ekom) menes all form for elektronisk kommunikasjon, som for eksempel internett og mobilnett – og den infrastrukturen som må være tilstede for at disse tjenestene fungerer.

Hvilken beredskap har Ringsaker kommune for bortfall av elektronisk kommunikasjon?

Ringsaker kommune har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse der en har vurdert sannsynlighet for og konsekvenser av et eventuelt bortfall av elektronisk kommunikasjon.

Det er vurdert hvilke tiltak som må iverksettes i et slikt tilfelle for å kunne opprettholde kommunens kritiske samfunnsoppgaver. Dette er innarbeidet i kommunens beredskapsplaner.

Hvordan kommuniserer Ringsaker kommune med sine innbyggere ved et eventuelt bortfall av elektronisk kommunikasjon?

Plakatoppslag

Ved behov vil plakater henges opp på følgende steder:

 • Innbyggerservice i Moelv, Åsmarkvegen 3 (Herredshuset)
 • Innbyggerservice i Brumunddal, Brugata 2 (Kommunebygget)
 • Furnes ungdomsskole, Gjerluvegen 150 (Nydalen)
 • Nes ungdomsskole, Tingnesvegen 53 (Stavsjø)
 • Brøttum legesenter, Brøttumsvegen 6 (Brøttum) 

Brosjyrer, flyers o.l.

Brosjyrer og flyers vil kunne spres i postkasser, deles ut til brukere av kommunale tjenester eller plasseres ut på strategisk valgte steder.

Dør-til-dør

Det er mulighet for å informere og varsle ved oppmøte ved hver enkelt husstand, dersom dette skulle bli nødvendig.

Folkemøter

Ved behov kan det organiseres folkemøter for å sikre at flest mulig får tilgang til oppdatert informasjon. Aktuelle samlingsplasser kan være idrettshaller/idrettsplasser, skoler, byenes torg med flere.

Befolkningsvarsel via varsling 24/SMS

Befolkningsvarsling via SMS vil være aktuelt der kommunen har informasjon om et kommende bortfall av elektronisk kommunikasjon. 

Informasjonspunkter/møteplasser

 • Innbyggerservice i Moelv, Åsmarkveien 3 (Herredshuset)
 • Innbyggerservice i Brumunddal, Brugata 2 (Kommunebygget)

Bortfall av elektronisk kommunikasjon – risiko og sårbarhet

Et langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon vil kunne påvirke mange samfunnskritiske funksjoner.

 • Det kan bli vanskelig å nå nødetater og melde fra om hendelser.
 • Trygghetsalarmer vil kunne slutte å fungere.
 • Det vil være utfordringer knyttet til koordinering på lokalt og regionalt nivå.
 • Det vil være utfordrende å gi informasjon på lokalt, og regionalt nivå.
 • Det vil være utfordringer med varsling og innkalling av ekstra- og beredskapspersonell.
 • Kraftbransjen vil ha utfordringer knyttet opp imot koordinering av feilretting av strømbrudd.
 • Bortfall av ekom vil også påvirke den enkelte bruker.