Tilskudd til aktiviteter for ungdom - løpende frist

Lag og foreninger i Ringsaker kommune kan søke om et særskilt tilskudd til aktiviteter rettet mot ungdom 13-19 år. Tiltaket må ha som hovedmål å skape en god møteplass for ungdom og være åpent for all ungdom mellom 13-19 år. Tiltaket må være fritt for krav om medlemskap, eget utstyr eller høy egenandel i form av inngangsbillett, egen transport og lignende.  Tiltak initiert av ungdommen selv prioriteres.

Eksempler på hva man kan søke om er: Penger til leie av lydanlegg, utstyr, instruktør/kursholder, leie av lokale, transport.

Søknadsskjema «Tilskudd til aktiviteter for ungdom» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Løpende søknadsfrist. 

Kontaktperson:
Rebekka Joswig, kulturrådgiver
Telefon: 977 08 832
E-post: rjw@ringsaker.kommune.no  

Lekeplasstilskudd - frist 1. april

Velforeninger (ikke i fjellet), FAU og liknende kan søke om støtte til aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge. Det legges vekt på åpen tilgang for alle, sikkerhet, budsjett og drift. Søknadsfrist 1. april.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Preparering av turløyper og skiløyper - frist 1. mai

Idrettslag kan søke tilskudd til preparering av turløyper og skiløyper, beregnes ut fra antall kjørte timer. Vedlagt søknaden legges kopi av kjørebok. Søknadsfrist er 1. mai og behandlingstiden er to måneder.

Velforeninger i fjellet - frist 1. mai

Velforeninger i fjellet kan søke tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak i fjellregionen. Søknadsfrist 1. mai. 

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Barneidrettsskoler og rekrutteringsfremmende tiltak - frist 1. oktober

Tilskudd gis til gjennomførte/avsluttede prosjekter på grunnlag av søknad med beskrivelse av tiltaket, budsjett og regnskap. Kopi av utgiftsbilag legges ved søknaden. Aktuelle prosjekter kan være barneidrettsskoler eller aktiviseringstiltak. Søknadsfrist er 1. oktober og behandlingstiden er fem måneder.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Klubbutvikling - frist 1. oktober

Tilskudd gis på grunnlag av gjennomførte/avsluttede trener- og lederutdanningstiltak. Regnskap med kopi av utgiftsbilag vedlegges søknaden. Kjøring/parkering er ikke tilskuddsberettiget. Søknadsfrist er 1. oktober og behandlingstiden er fem måneder.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Representasjonsoppgaver - frist 1. oktober

Idrettsslag kan søke tilskudd til startkontigenter, overnatting og resiseutgifter når de sender utøvere til NM, junior-NM og stevner av NM-karakter for yngre deltagere. Deltakelse i EM, VM eller andre større stevner i utlandet vurderes særskilt. Søknadsfrist er 1. oktober og behandlingstiden er fem måneder. Les mer på side 14 her.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Ekstraordinært vedlikehold - frist 1. oktober

Tilskudd gis på grunnlag av gjennomført ekstraordinært vedlikehold siste kalenderår. Regnskap, beskrivelse av tiltaket, kopi av alle utgiftsbilag og detaljerte dugnadslister skal ligge ved søknaden. Det gis ikke tilskudd til vedlikehold av redskap og utstyr. Søknadsfrist er 1. oktober og behandlingstiden er fem måneder. Les mer på side 15 her.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Større maskiner og anlegg utenom spillemiddelordningen - frist 1. oktober

Innkjøpte større maskiner til drift og vedlikehold av idrettsanlegg og turløyper støttes med 1/3 av fakturerte kostnader med inntil kroner 200.000,- per enhet. Utleggsbilag skal ligge ved søknaden. Det kan også gis støtte til anlegg som faller utenom spillemiddelordningen. Søknadsfrist er 1. oktober og behandlingstiden er fem måneder. Les mer på side 15 her.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Vann, kloakk og renovasjon - frist 1. oktober

Det kan søkes om tilskudd til utvendig vann- og/eller kloakkarbeider, tilknytningsavgift og kjøp av vann for is- og/eller snøproduksjon. Utleggsbilag legges ved søknaden. Lagene vil få refundert inntil 2/3 av sine utgifter. Søknadsfrist er 1. oktober og behandlingstiden er fem måneder.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Aktivitetstilskudd

Tilskudd gis på grunnlag av antall medlemmer til og med 19 år. Her skal det ikke sendes søknad, tilskuddet utbetales når årsmelding og årsregnskap er oversendt Kulturkontoret.

Driftstilskudd for anlegg

Idrettslag som har ansvar for drift av egne anlegg kan få tilskudd til denne jobben. Les mer om hvor mye ditt lag kan få på side 13 i Idrettens Huskeliste.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Større idrettsarrangementer

Ringsaker kommune setter årlig av midler på kulturbudsjettet til idrettslag som arrangerer norske eller internasjonale mesterskap. Tilskudd gis til offisielle NM, Norgescupstevner, landsomfattende ungdomsmesterskap for utøvere f.o.m. 15 år, nordiske mesterskap, EM og VM. Andre større stevner av internasjonal karakter vurderes særskilt. 

Begrunnet søknad med kostnads- og finansieringsplan sendes kommunen i en tidlig planleggingsfase. Kommunen skal også motta sluttrapport med regnskap. Kan søke hele året. Les mer på side 15 her.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Generelle idrettssøknader

Det kan søkes om tilskudd til spesielle tiltak som faller utenfor de oppsatte kategoriene.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Lokale aktivitetsmidler

De lokale aktivitetsmidlene (LAM-midler) kommer fra overskuddet av spillemidlene og skal gå direkte til idrettslagene. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltagelse og frivillighet. Lagene blir orientert skriftlig i mars hvert år om de kan søke støtte til aktiviteter som har vært gjennomført siden forrige høst. Idrettsrådet gir beskjed om frist og adresse for disse søknadene. Midlene fordeles i juni. Les mer om ordningen på side 12 i Idrettens Huskeliste.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Tilrettelegging for funksjonshemmede

Tilskudd kan gis til kultur- og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede. Aktivitetene kan foregå i regi av kulturorganisasjoner der funksjonshemmede er inkludert i ordinære aktivitetsgrupper, for eksempel med hjelpeinstruktør, eller der organisasjonen har egen gruppeaktivitet for funksjonshemmede. Tilskudd kan også gis til egne kultur- og fritidsorganisasjoner for funksjonshemmede eller til kulturaktiviteter i regi av funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Det søkes på eget skjema som sendes de organisasjonene vi har registrert med slikt tilbud. Søknadsfrist 1. april.

Kontakperson:
Sindre Tollan
E-post: sindre.tollan@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 995 96 182

Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Det er også mulig å søke om trener-/lederutdanning for funksjonshemmede. Søknadsfrist 1. april.
Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Kontaktperson:
Marit Helen Sannes-Fageraune
Telefon: 995 24 393
E-post: marit.helen.sannes@ringsaker.kommune.no