Grunn- og medlemstilskudd - søknadsfrist 1. april

Det gis tilskudd i form av drifts- og medlemstilskudd til kulturoganisasjoner for barn og unge. Det legges vekt på hva slags aktivitet som drives, medlemstall (bosatt i Ringsaker kommune) og alder på medlemmene (til og med 19 år). Siste års reviderte regnskap og årsberetning skal ligge ved søknaden. Kultursjefen kan i enkelte tilfeller pålegge organisasjonene å dokumentere medlemstallet i form av navnelister. Det søkes på eget skjema. Det søkes da på samme skjema og legges ved driftsbudsjett og vedtekter. Søknadsfrist 1. april.

Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Kulturbygg - frist 1. mai

Tilskuddet gis til større reparasjoner, ombygging, nybygging, restaurering og tilbakeføring. I søknaden redegjøres for behovet, eierforhold, virksomhet, teknisk og estetisk standard. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsregnskap skal følge med søknaden. Ved større ombygging og nybygg skal planer og tegninger forhåndsvurderes av kultursjefen med tanke på statlige tilskudd. 

Det kan søkes om spillemidler til kulturbygg. Årlig søknadsfrist til kommunen er 1. mai. Se mer info på fylkeskommunens nettsider.

Søke om tilskudd

Søknadsfrist 1. mai.

For å søke om tilskudd må du fylle ut og legge ved et kostnadsoverslag for arbeidene.

Skjemaet du skal bruke laster du ned her.

Arrangement - frist senest tre uker før avvikling

Kan gis til konserter, teaterforestillinger, utstillinger etc. Det skal redegjøres for arrangementet eller prosjektet, og legges ved kostnadsoverslag og finansieringsplan. Søknad må foreligge i god tid før arrangementet avvikles. Ingen søknadsfrist.

Sommermusikkskole og NM-deltakelse - søknadsfrist 1. april

Det gis tilskudd til deltakelse for medlemmer i skolekorps på NMFs (Norges Musikkorps Forbund) sommermusikkskoler. Det kan kun søkes for medlemmer t.o.m 19 år bosatt i kommunen. Kvitteringer og kursinformasjon må legges ved. 

Støtte til NM-deltakelse kan gis både til barne- og voksenorganisasjoner. Budsjett må legges ved søknad. Frist 1. april. 

Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Andre kulturtiltak

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor de tradisjonelle organisasjonskanalene, som rekrutteringstiltak, sang og musikk, 17. mai-tilskudd, instumenttilskudd for skolekorps, bokutgivelse, filmproduksjon eller andre kulturuttrykk/kulturorganisasjoner. Ingen søknadsfrist.

Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Tilrettelegging for funksjonshemmede - søknadsfrist 1. april

Tilskudd kan gis til kultur- og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede. Aktivitetene kan foregå i regi av kulturorganisasjoner der funksjonshemmede er inkludert i ordinære aktivitetsgrupper, for eksempel med hjelpeinstruktør, eller der organisasjonen har egen gruppeaktivitet for funksjonshemmede. Tilskudd kan også gis til egne kultur- og fritidsorganisasjoner for funksjonshemmede eller til kulturaktiviteter i regi av funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Det søkes på eget skjema som sendes de organisasjonene vi har registrert med slikt tilbud. Søknadsfrist 1. april.

Kontakperson:
Kristian Aasdal-Hansen
Telefon: 414 25 836
E-post: hnk@ringsaker.kommune.no

Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Lekeplasstilskudd - søknadsfrist 1. april

Velforeninger (ikke i fjellet), FAU og liknende kan søke om støtte til aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge. Det legges vekt på åpen tilgang for alle, sikkerhet, budsjett og drift. Søknadsfrist 1. april.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Velforeninger i fjellet - søknadsfrist 1. mai

Velforeninger i fjellet kan søke tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak i fjellregionen. Søknadsfrist 1. mai. 

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».