Grunn- og medlemstilskudd - søknadsfrist 1. april

Det gis tilskudd i form av drifts- og medlemstilskudd til kulturoganisasjoner for barn og unge i Ringsaker. Grunntilskuddet skal gi et driftsgrunnlag for barne- og ungdomsorganisasjonene og dekke administrative kostnader. I tillegg gis det medlemstilskudd på bakgrunn av antall medlemmer i alderen til og med 19 år. 

Organisasjoner som driver instrumentalopplæring for sine medlemmer, har betydelige merutgifter, og gis av den grunn en noe høyere sats på drifts- og medlemstilskudd. Det gis også tilskudd per medlem (t.o.m. 19 år) til kulturorganisasjoner utenfor kommunen dersom tilsvarende tilbud ikke finnes i egen kommune.

 Siste års reviderte regnskap og årsberetning skal ligge ved søknaden. Kultursjefen kan i enkelte tilfeller pålegge organisasjonene å dokumentere medlemstallet i form av navnelister. Det søkes på eget skjema. Det søkes da på samme skjema og legges ved driftsbudsjett og vedtekter. Søknadsfrist 1. april.

Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Arrangement - frist senest tre uker før avvikling

Det kan gis tilskudd til kultur- og kulturarvformidling i form av konserter, forestillinger, utstillinger og vandringer. Mangfold, kvalitet og særegenhet i kommunens samlede kulturtilbud til innbyggerne vektlegges. I tillegg vektlegges samarbeid mellom profesjonelle og amatører. Lag/foreninger og barn/unge prioriteres. Det ytes som hovedregel ikke tilskudd til kommersielle tiltak, eller tiltak der det budsjetteres med overskudd eller lønn for arrangør. Det ytes ikke direkte tilskudd til bespisning, lønn dirigent, trosopplæring eller særskilte markeringer av ulike nasjonaliteter/religioner.

Det skal redegjøres for arrangementet eller prosjektet, og legges ved kostnadsoverslag og finansieringsplan. Søknad må foreligge i god tid og senest tre uker før arrangementet avvikles. 

Tilskudd til aktiviteter for ungdom - Ungdommens år 2023

I forbindelse med «Ungdommens år 2023» er det mulig for lag og foreninger i Ringsaker kommune å søke om et særskilt tilskudd til aktiviteter rettet mot ungdom 13-19 år. Tiltaket må ha som hovedmål å skape en god møteplass for ungdom og være åpent for all ungdom mellom 13-19 år. Tiltaket må være fritt for krav om medlemskap, eget utstyr eller høy egenandel i form av inngangsbillett, egen transport og lignende.  Tiltak initiert av ungdommen selv prioriteres.

Eksempler på hva man kan søke om er: Penger til leie av lydanlegg, utstyr, instruktør/kursholder, leie av lokale, transport.

Søknadsskjema «Tilskudd til aktiviteter for ungdom» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Løpende søknadsfrist. 

Kontaktperson:
Rebekka Joswig, kulturrådgiver
Telefon: 977 08 832
E-post: rjw@ringsaker.kommune.no  

Kulturbygg / forsamlingslokaler - frist 1. mai

Tilskuddet kan gis til større reparasjoner, ombygging, nybygging, restaurering og tilbakeføring av forsamlinglokaler. Med forsamlingslokaler menes kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur (jf. retningslinjene til fylkeskommunen og kulturdepartementet). Bygningene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper og være lokalisert sentralt i lokalsamfunnet.

I søknaden redegjøres for behovet, eierforhold, virksomhet, teknisk og estetisk standard. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsregnskap skal følge med søknaden. Ved større ombygging og nybygg skal planer og tegninger forhåndsvurderes av kultursjefen med tanke på statlige tilskudd. 

Det kan søkes om spillemidler til kulturbygg. Årlig søknadsfrist til kommunen er 1. mai. Se mer info på fylkeskommunens nettsider.

Søke om tilskudd

Søknadsfrist 1. mai.

For å søke om tilskudd må du fylle ut og legge ved et kostnadsoverslag for arbeidene.

Skjemaet du skal bruke laster du ned her.

Sommermusikkskole og NM-deltakelse - søknadsfrist 1. april

Det gis tilskudd til deltakelse for medlemmer i skolekorps på NMFs (Norges Musikkorps Forbund) sommermusikkskoler. Det kan kun søkes for medlemmer t.o.m 19 år bosatt i kommunen. Kvitteringer og kursinformasjon må legges ved. 

Det gis tilskudd til barne- og voksenorganisasjoner ved deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap.Budsjett må legges ved søknad. Frist 1. april. 

Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Andre kulturtiltak

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor de tradisjonelle organisasjonskanalene, som rekrutteringstiltak, sang og musikk, 17. mai-tilskudd, instrumenttilskudd for skolekorps, bokutgivelse, filmproduksjon eller andre kulturuttrykk/kulturorganisasjoner.

Det ytes påskjønnelse til kor, korps, speidergrupper og andre lag/foreninger som bidrar med sang og musikk i tog, flaggheising og kransenedlegging 17. mai. Det gis også tilskudd til lydanlegg og blomsterkranser ved seremonier og arrangement.

Det kan gis tilskudd til oppstart av nye, frivillige kulturorganisasjoner (barn og voksne) i kommunen.

Ingen søknadsfrist.

Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Tilrettelegging for funksjonshemmede - søknadsfrist 1. april

Tilskudd kan gis til kultur- og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede. Aktivitetene kan foregå i regi av kulturorganisasjoner der funksjonshemmede er inkludert i ordinære aktivitetsgrupper, for eksempel med hjelpeinstruktør, eller der organisasjonen har egen gruppeaktivitet for funksjonshemmede. Tilskudd kan også gis til egne kultur- og fritidsorganisasjoner for funksjonshemmede eller til kulturaktiviteter i regi av funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Det søkes på eget skjema som sendes de organisasjonene vi har registrert med slikt tilbud. Søknadsfrist 1. april.

Kontakperson:
Kristian Aasdal-Hansen
Telefon: 414 25 836
E-post: hnk@ringsaker.kommune.no

Søknadsskjema «Kulturmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Lekeplasstilskudd - søknadsfrist 1. april

Velforeninger (ikke i fjellet), FAU og liknende kan søke om støtte til aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge. Det legges vekt på åpen tilgang for alle, sikkerhet, budsjett og drift. Søknadsfrist 1. april.

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Velforeninger i fjellet - søknadsfrist 1. mai

Velforeninger i fjellet kan søke tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak i fjellregionen. Søknadsfrist 1. mai. 

Søknadsskjema «Idrettsmidler» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».