Grunn- og medlemstilskudd

Det gis tilskudd i form at drifts- og medlemstilskudd til kulturoganisasjoner for barn og unge. Det legges vekt på hva slags aktivitet som drives, medlemstall (bosatt i Ringsaker kommune), alder på medlemmene (til og med 19 år) og økonomien i laget. Siste års reviderte regnskap og årsberetning skal ligge ved søknaden. Kultursjefen kan i enkelte tilfeller pålegge organisasjonene å dokumentere medlemstallet i form av navnelister. Det søkes på eget skjema. Det søkes da på samme skjema og legges ved driftsbudsjett og vedtekter. Søknadsfrist 1. april.

Her søker du

Ekstraordinært rekrutteringstilskudd

Lag og foreningner innenfor kulturfeltet (gjelder ikke idrett) kan våren 2021 søke støtte til ekstraordinære tiltak for å rekruttere medlemmer. Søknadsfristen er 1. mai og søknadene vurderes etter følgende kriterier:

  • Målrettet - en tydelig beskrivelse av hvordan tiltaket vil bidra til rekruttering til organisasjonen
  • Kreativitet – nye og annerledes ideer/tiltak, som kan videreføres til andre lag/foreninger
  • Gjennomførbarhet –tiltaket må kunne gjennomføres innen utgangen av 2021.
  • Økonomi – tiltaket må ha et realistisk og ryddig budsjett
  • Ekstraordinært – tiltaket må være noe annet enn det organisasjonen har som hovedaktivitet/gjør til vanlig

Søknadsskjema finner du her. 

Rapportering
Vi ber om at dere sender oss en rapport i ettertid med en beskrivelse av tiltaket og hvordan effekten var, nyttige evalueringspunkter og tips til andre foreninger som ønsker å ta i bruk samme type tiltak. Rapporten kan sendes til postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no.

Kulturbygg

Tilskuddet gis til større reparasjoner, ombygging, nybygging, restaurering og tilbakeføring. I søknaden redegjøres for behovet, eierforhold, virksomhet, teknisk og estetisk standard. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsregnskap skal følge med søknaden. Ved større ombygging og nybygg skal planer og tegninger forhåndsvurderes av kultursjefen med tanke på statlige tilskudd. 

Det kan søkes om spillemidler til kulturbygg. Årlig søknadsfrist til kommunen er 1. september. Se mer info på fylkeskommunens nettsider.

Søke om tilskudd

Søknadsfrist 1. mai.

For å søke om tilskudd må du fylle ut og legge ved et kostnadsoverslag for arbeidene.

Skjemaet du skal bruke laster du ned her.

Arrangement

Kan gis til konserter, teaterforestillinger, utstillinger etc. Det skal redegjøres for arrangementet eller prosjektet, og legges ved kostnadsoverslag og finansieringsplan. Søknad må foreligge i god tid før arrangementet avvikles. Ingen søknadsfrist.

Her søker du

Sommermusikkskole og NM-deltakelse

Det gis tilskudd til deltakelse ved sommermusikkskoler. Det kan kun søkes for medlemmer t.o.m 19 år bosatt i kommunen. Kvitteringer og kursinformasjon må legges ved. 

Støtte til NM-deltakelse kan gis både til barne- og voksenorganisasjoner. Budsjett må legges ved søknad. 

Her søker du

Andre kulturtiltak

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor de tradisjonelle organisasjonskanalene. Ingen søknadsfrist.

Her søker du

Tilrettelegging for funksjonshemmede

Tilskudd kan gis til kultur- og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede. Aktivitetene kan foregå i regi av kulturorganisasjoner der funksjonshemmede er inkludert i ordinære aktivitetsgrupper, for eksempel med hjelpeinstruktør, eller der organisasjonen har egen gruppeaktivitet for funksjonshemmede. Tilskudd kan også gis til egne kultur- og fritidsorganisasjoner for funksjonshemmede eller til kulturaktiviteter i regi av funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Det søkes på eget skjema som sendes de organisasjonene vi har registrert med slikt tilbud. Søknadsfrist 1. april.

Kontakperson:
Guri Kåshagen
E-post: guri.kåshagen@ringsaker.kommune.no   
​Telefon: 476 95 949

Her søker du

Lekeplasstilskudd

Velforeninger (ikke i fjellet), FAU og liknende kan søke om støtte til aktivitetsfremmende tiltak for barn og unge. Det legges vekt på åpen tilgang for alle, sikkerhet, budsjett og drift. Søknadsfrist 1. april.

Søknadsskjema finner du her

Velforeninger i fjellet

Velforeninger i fjellet kan søke tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak i fjellregionen. Søknadsfrist 1. mai. 

Søknadsskjema finner du her