Om søknadene og søknadsfrister

Tildeling av kulturmidler fra Ringsaker kommune til frivillige lag/foreninger forutsetter at søkeren godkjenner ledsagerbevisordningen for funksjonshemmede. 

Søknader som ikke inneholder siste års regnskap og årsmelding vil ikke bli behandlet.

Hovedsøknadsfrist er 1. april og 1. oktober. Arrangement/prosjekttilskudd kan søkes gjennom hele året. Frist for søknad om tilskudd til skiløypepreparering, søknad om tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak for velforeninger i fjellet, samt søknad om leietid i idrettshallene er 1. mai. .  

Vedlegg som skal være med i søknaden

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke vedlegg som skal lastes opp i søknadsskjemaet. Alle vedlegg skal merkes med type tilskudd, for eksempel «barneidrettsskole». Hvis det er flere vedlegg til samme tilskuddordning, vennligst nummerer alle vedlegg.

 

Aktivitetsfremmende tiltak for velforeninger i fjellet:

 • Årsmelding med regnskap
 • Regnskap for gjennomførte spesielle tiltak
 • Kjørebok for skiløypekjøring
 • Budsjett og kart/tegninger for spesielle prosjekter

Anlegg utenom spillemiddelordningen og større maskiner:

 • Regnskap av gjennomførte innkjøp materiell og/eller maskiner
 • Kopi av betalte fakturaer/utgifts bilag
 • Eventuelle samarbeidsavtaler to eller flere lag

Barneidrettsskoler/rekrutteringsfremmende tiltak - etterskuddsvis:

 • Regnskap for gjennomførte tiltak 
 • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag (ikke bevertning)

Drift og ekstraordinært vedlikehold (drift – eget poengsystem, uten søknad):

 • Regnskap for gjennomført tiltak
 • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag
 • Detaljerte dugnadslister

Klubbutvikling/trener- og lederutdanning - etterskuddsvis:

 • Regnskap
 • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag (ikke i forbindelse med kjøring/parkering/bevertning)
 • Representasjonsoppgaver (aktives deltagelse i NM, junior-NM og stevner av NMkarakter for yngre deltagere):
 • Regnskap
 • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag (ikke bevertning) – startkontingent, reiseutgifter, overnatting

Vann, kloakk og renovasjon:

 • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag

Lekeplasstilskudd:

 • Brukstillatelse på lekeplasstomta med gards- og bruksnummer.
 • Regnskap/budsjett for tiltaket

Skiløypepreparering for turløyper:

 • Kjørebok/kjøreliste med antall timer for omsøkte periode

Driftstilskudd – allmennkultur:

 • Årsmelding/årsregnskap
 • Kopi av betalte fakturaer/utgiftsbilag
 • Tegninger 

 

Vedlegg arrangementer

 • Større idrettsarrangementer (NM, Norgescup, EM, VM):
 • Kostnads- og finansieringsplan
 • ​Budsjett
 • Arrangementstilskudd kultur:
 • Prosjektbeskrivelse
 • ​Budsjett