Om tilbudet

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et omsorgs- og fritidstilbud utover den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov opp til 7. trinn. 

 • Det er lagt stor vekt på at den enkelte kommune kan utforme tilbudet ut fra lokale behov. Det er hittil stilt få formelle krav til innholdet, og det er store lokale variasjoner i de tilbudene som er etablert.

 • Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø.

 • Tilbudet skal gis før og etter skoletid.

 • Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, allsidige aktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

 • Les mer om Stavsberg skolefritidsordning

Arealer SFO disponerer

 • På Sekskanten (1. trinnsrommet) holder 1. og 2. trinn til, mens 3. og 4. trinn holder til i Grotta.
 • I tillegg disponerer vi kjøkken, sløydsal, bibliotek og gymsal. Vi har også et stort og fint ute-areal.

Det er i år 64 barn på SFO. Barna går om hverandre i lek og enkelte aktiviteter, men samles i sine grupper under opprop og måltider.

Personalet 2017/2018

 • Karin Heggelund, fungerende SFO-leder
 • Michele Stettler, fungerende SFO-leder
 • Randi Irene Mikkelsen, barneveileder
 • Mette Holter, fagarbeider
 • Cecilie Mikalsen, barneveileder

Alle ansatte i SFO er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13-13f.

Driftsform og åpningstider

 • Barna skal ha muligheter for et tilbud i tillegg til skoletiden i tidsrommet 07.00-16.30 mandag til fredag.
 • Dere kan velge mellom hel og delt plass.
 • Hel plass 07.00-16.30 alle dager i uka (inkl. Skoletiden)
 • Delt plass 10 timer pr. uke

Foreldre kan i stor grad selv velge hvordan de vil bruke de 10 timene. I utgangspunktet må ukene være like, men noen har turnusjobbing og leverer turnusplan til SFO. Det er ikke mulig å flytte med seg timer over til neste uke. Det er mulighet å kjøpe enkeltuker, enkeltdager og enkelttimer dersom det er tilstrekkelig bemanning i SFO.

Barna er ulykkesforsikret. Denne forsikringsordningen gjelder i skolefritidsordningen og på turer.