§ 1. Utvidet båndtvang

I områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, og i områder der vilt som ønskes beskyttet har sitt leveområde, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet fra 1. april til og med 31. oktober. 

Hunder skal videre holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året: 

  1. I og i tilknytning til boligområder og handleområder,
  2. I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek og idrett, sport eller rekreasjon
  3. I og ved Birkebeinerløypa fra Lillehammers grense til Hamars grense samt i og ved Trollløypa fra Lillehammers grense til Birkebeinerløypa, fra 1. februar til 2. påskedag

§ 2. Unntak fra båndtvangreglene

Båndtvangsbestemmelsene gjelder ikke for:

a) Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

b) Hund i aktiv politi- toll-, miliitær- eller redningstjenste eller hund under trening og prøving for slik tjeneste.

c) Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret, skadet eller sykt vilt.

d) Hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april

e) Førerhunder

§ 3. Forsøpling

I områder som nevnt i § 1 andre ledd punkt 1, 2 og 3 skal den som eier eller har omsorg eller hånd om en hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder på områder for offentlig badeplasser. 

§ 4.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart, og kan straffes etter bestemmelsene i hundelovens § 28.

§ 5. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves forskrift av 31. januar 2007, Forskrift om sikring av hund ved båndtvang m.m., Ringsaker kommune, Hedmark 

Ekstraordinær båndtvang

I perioder hvor kommunen innfører ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet, skal hunder holdes i bånd over alt i hele kommunen. 

Forbud mot jaging og skade på viltlevende dyr

Ringsaker kommune minner om at aktivitet som medfører jaging og skade på viltlevende dyr er forbudt - Jfr. Naturmangfoldlovens § 15 og Hundelovens § 4. Du finner mer informasjon om dette i Naturmangfoldloven § 15 og Hundeloven § 4.