Flere av innbyggerne i Ringsaker utøver idrett og fysisk aktivitet som en sentral del av sin fritid, og mange vil hevde at disse tradisjonene er en del av den norske kulturarven.

Mer bevegelse i hverdagen blant befolkningen er viktig for folkehelsen. Som kommune kan vi bidra slik at det er mulig å sykle og gå mer i dagliglivet og ved å sikre at det er god tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv for alle generasjoner. Fremtidens idretts- og nærmiljøanlegg skal sikre gode sosiale møteplasser for alle, fremme mangfold og inkludering uansett bakgrunn og fysiske forutsetninger. Målet er å fremme økt fysisk aktivitet for alle- gjennom hele livet.

Det krever aktiv samfunns- og arealplanlegging for å ivareta disse interessene og for å få til en fornuftig tilrettelegging og organisering av de mangfoldige aktivitetene. Denne temaplanen er forankret i kommunens overordnede planstrategi og viser Ringsaker kommunes retning og innsatsområder til en aktivitetsvennlig kommune med visjon om fysisk aktivitet i det daglige – hele livet.

Det rettes en stor takk til alle som har bidratt med deltagelse, kunnskap og engasjement inn i planarbeidet. Det er et mål at planen blir aktivt benyttet og at vi sammen når visjon, mål og innsatsområder som er nedfelt.

 

Last ned temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-2031

Last ned vedlegget til temaplanen med kunnskapsgrunnlag, evaluering, innspill, planprosess.