«Fritidskassa» kan gi støtte til deltakeravgift/medlemskontingent i faste, organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg støttes kostnader til utstyr, deltakerutgifter ved cup, leir, reise/transport og annet som er nødvendig for å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet. Dokumentasjon av faktiske utgifter legges ved søknad eller ettersendes. 

Tilskuddsordningen, finansiert av Bufdir, er for barn og unge i Ringsaker kommune mellom 6 - 24 år, med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av dette da dette er en tillitsbasert ordning. Det kan søkes om alle typer organiserte fritidsaktiviteter som foregår regelmessig over en lengre periode.

Det gis ikke støtte til enkeltarrangement som f. eks billetter til kino, idrettsarrangement, treningssenter eller andre enkeltstående aktiviteter.

Hvem kan søke

En kontaktperson søker på vegne av barnet/ungdommen det gjelder. Kontaktpersonen kan være:

  • Leder eller annen frivillig i et idrettslag/ forening registrert i Ringsaker kommune. 
  • En ansatt i det offentlige som følger opp barnet/ ungdommen gjennom for eksempel Nav, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, integreringsenheten, kulturskole, skoleverket, familievernkontor.

Privatpersoner kan ikke søke selv.

Alle utbetalinger gjøres direkte til organisasjonen som tilbyr aktiviteten.

Behandling av søknaden

Innkomne søknader behandles fortløpende. Støtteordningen dekker utgifter for inntil kr. 3.000 per barn. Støtte til innkjøp av utstyr må ses i sammenheng med utlånsordninger som finnes i kommunen gjennom f.eks. BUA. Støtten utbetales til organisasjonen som tilbyr aktiviteten.

Søknadsskjema «Tilskudd fritidskassa» finner du nederst på siden under fanen «Skjema».

Har du spørsmål om støtteordningen?

Kontakt kulturkonsulent Sindre Tollan
​Telefon: 995 96 182
E-post: tos@ringsaker.kommune.no