2. Bakgrunn

Alkoholloven av 2.6.1989 inneholder hjemlene for alle alkoholpolitiske avgjørelser. Lovens formålsparagraf, § 1-1, er retningsgivende for avgjørelsene. Paragrafen lyder:

« Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer».

Alkoholloven inneholder viktige virkemidler for å begrense alkoholbruken i befolkningen, dels ved å begrense tilgjengeligheten og dels ved å tilrettelegge for betryggende omsetningsformer. Det viktigste virkemiddelet i loven er selve bevillingsordningen. Omsetningen av alkoholholdig drikk kan bare foregå dersom det er gitt en særskilt bevilling. Loven angir en rekke vilkår for praktisering av bevillingen, bl.a. aldersgrenser, tidsbegrensinger, reklame, kontrollordning mv. Innenfor de fleste delene av fagfeltet setter alkoholloven imidlertid bare rammene for alkoholpolitikken. Innenfor disse rammene gir loven kommunene stor frihet til å utforme sin egen alkoholpolitikk.
 

2.1     Alkoholpolitiske retningslinjer.

Alkoholloven § 1-7d krever at kommunens forvaltning av alkoholloven skal være nedfelt i alkoholpolitiske retningslinjer/alkoholpolitiske handlingsplan. Denne forvaltningen innebærer i stor grad utøvingen av skjønn. De alkoholpolitiske retningslinjene gir bestemmelsene for kommunens skjønnsutøving. Skjønnet skal bygge opp under alkohollovens formål, utøves innenfor alkohollovens rammer og ivareta grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper.

Mer konkret regulerer de alkoholpolitiske retningslinjene tilgjengeligheten av alkohol, bl.a. gjennom bevillingsordningen, fastsetting av vilkår for hvordan salg og skjenking skal foregå, samt kontroll med at vilkårene blir overholdt.

Alkoholloven forutsetter at de alkoholpolitiske retningslinjene tas opp til vurdering etter hvert kommunestyrevalg.

3. Overordnede målsettinger med retningslinjene

De alkoholpolitiske retningslinjene skal i utgangspunktet ses i et folkehelseperspektiv, men skal også ses i et næringspolitisk perspektiv.

 

3.1     Folkehelseperspektivet.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel og forebygger sykdom, skade og lidelse. Dette innebærer bl.a.:

 • Hindre over skjenking
 • Hindre skjenking til mindreårige
 • Arrangementer som er rettet mot barn og unge skal være alkoholfrie soner.
 • Minske uro, støy og vold i kommunen.
 • Ha seriøse, gode og varierte møteplasser
 • Hindre diskriminering på grunn av etnisitet, religion, livssyn og nedsatt funksjonsevne. Brudd på bestemmelser om diskriminering skal ikke forekomme i praktiseringen av alkoholloven.

 

3.2     Næringspolitisk perspektiv:

Skjenking og salg av alkoholholdig drikke er alene eller sammen med f.eks. lokalt

produsert /tilvirket mat en næringsvei som kommunen ønsker å legge til rette for gjennom sin alkoholpolitikk. De alkoholpolitiske retningslinjene skal forplikte både kommunen og bransjen. Dette innebærer bl.a.:

 • Bidra til tydelige og gode rammevilkår for bransjen.
 • Legge til rette for en langsiktig og seriøs næring.
 • Sikre forutsigbarhet for bransjen
 • Sikre likebehandling og rettferdige konkurranseforhold
 • Hindre økonomisk kriminalitet
 • Ringsaker kommune skal bidra til å forebygge og begrense en uheldig utvikling i bransjen. Det er et mål å hindre økonomisk kriminalitet.
 • Trygge arbeidsplasser

4. Alminnelige bestemmelser

4.1     Det kan gis bevilling til:

Salg av alkoholholdig drikke, (jfr. alkoholloven kap. 3).

Skjenking av alkoholholdig drikke, (jfr. alkoholloven kap. 4).

 

4.2     Salgs-/skjenkebevilling kan gis som:

Bevilling innenfor en definert bevillingsperiode.

Bevilling for en bestemt del av året.

Bevilling for en enkelt bestemt anledning.

Ambulerende skjenkebevilling for sluttet selskap.

4.3     Bevillingsperioden.

Salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven § 1-6 første og annet ledd gis for perioder på inntil 4 år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Salgs- og skjenkebevillingene kan, uten søknad om fornyelse, gjelde videre for en ny periode på inntil 4 år. En forutsetning for en slik forlengelse er at det nye kommunestyret har foretatt en gjennomgang av de alkoholpolitiske retningslinjene, herunder vurdert bevillingspolitikken, før bevillingsperioden går ut.

I forkant av den nye bevillingsperioden vil den enkelte bevillingshaver bli tilskrevet med spørsmål om bevillingshaveren ønsker å videreføre bevillingen, og om det eventuelt kan være foretatt endringer som ikke framgår av kommunens register.

I følgende tilfeller må det likevel søkes om ny bevilling:

 • Bevillingssteder som er blitt tildelt prikker av et visst omfang, og som står i fare for å få bevillingen midlertidig inndradd.
 • Tilfeller der det forlegger vandelsmerknader som tilsier at bevilling bør gis for en kortere periode.

I løpet av bevillingsperioden skal det søkes om ny bevilling dersom det er foretatt et eierskifte. Det søkes om godkjenning ved skifte i styrer-/stedfortrederfunksjonen, ved endring av driftskonsept og ved endring av salgs-/skjenkeareal.

Bevilling for en enkelt bestemt anledning etter alkoholloven § 1-6 annet ledd siste punkt, kan gis for en bestemt begivenhet som strekker seg over maksimalt 10 sammenhengende dager.

5. Behandling av søknader om salg- og skjenkebevilling

5.1     Søknadsprosess

En søknad om bevilling skal være skriftlig på kommunens søknadsskjema, primært elektronisk. Søknadsskjemaet angir hvilke opplysninger og vedlegg som kreves for å få søknaden behandlet.

Kommunen behandler søknadene snarest mulig og uten ugrunnet forsinkelse.

 

5.2     Høringsinstanser

Høringsinstanser for søknader om fast salgs- og skjenkebevilling er:

 • Politiet,
 • skatte- og avgiftsmyndighetene, 
 • sosialtjenesten og 
 • evt andre offentlige instanser etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Byggesaksenhetens generelle krav legges inn som forutsetning i vedtakene.

Ved søknader om ambulerende bevillinger eller bevilling for enkeltanledning skal behovet for høring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søknaden skal uansett forelegges politiet.

 

5.3     Vurdering av høringsuttalelser m.m.

Det skal normalt ikke gis bevilling dersom det foreligger negative uttalelser fra kommunens høringsinstanser av en slik karakter at det kan stilles spørsmål ved om vandelskravet i alkoholloven § 1-7b er oppfylt eller ved søkers egnethet, jf. alkoholloven § 1-7a.

Nærmere om vandelsvurderingen:

Ved brudd på lovgivning som omfattes av vandelskravet, skal det legges en streng praksis til grunn.

I vurderingen vektlegges bl.a.:

 • Lovbruddets grovhet, hvor lenge der er siden lovbruddet ble begått, utvist skyld og hvorvidt det foreligger gjentakelser eller flere overtredelser.
 • Lovbrudd utført i ruspåvirket tilstand og/eller som har tilknytning til drift av næringsvirksomhet trekker i skjerpende retning.
 • Forpliktende avtaler med skatte- og avgiftsmyndighetene som overholdes av bevillingshaver, regnes som om forholdet vedrørende innbetaling av skatter og avgifter er brakt i orden.

Nærmere om egnethetsvurderingen:

Selv om vandelskravet anses å være oppfylt, skal søkernes egnethet vurderes i tilfeller der omstendighetene tilsier det. Eksempler på forhold som kan gi grunnlag for vurdering av egnethet, er:

 • Tidligere erfaring med søkeren som næringsdrivende.
 • Om søkeren har et mer omfattende kriminelt rulleblad.

 

5.4     Særskilt om salgsbevillinger.

Bevilling for salg av drikke med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan bare gis til AS Vinmonopolet

Bevilling for salg av drikke som inneholder fra 2,5 til 4,7 volumprosent alkohol, (gruppe 1), kan gis til øvrige forretninger - forutsatt at bevillingssøker har angitt et bestemt salgslokale og definert en bestemt type forretningsdrift/driftskonsept som bevillingen skal gjelde for (for eksempel dagligvareforretning, spesialforretning eller lignende).

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gis ikke til bensinstasjon eller kiosk.

Med «bensinstasjon» forstås utsalgssted som i det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift av eller vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter.

Med «kiosk» forstås utsalg som i det vesentlige selger kioskvarer.

Utvidelse av salgsbevilling til å omfatte innførsel og tilvirkning:

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol, kan utvides til å omfatte innførsel eller tilvirkning av drikke som inneholder fra 2,5 til 4,7 volumprosent alkohol, for salg i egen virksomhet. Dette gjelder likevel ikke bevillinger som gis for enkelt anledning eller for en bestemt del av året.

Nettsalg:

Alkoholloven åpner for nettsalg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol. Det må fremgå av bevillingssøknaden om varene skal utleveres fra et bestemt lokale, eller om det skal skje ved utkjøring. Søknad om bevilling må skje til kommunen der virksomheten er lokalisert/lokalet ligger. I tillegg må det søkes om kommunal bevilling i alle kommuner der det skal utleveres alkoholholdig drikk . Det er noen bestemmelser som er særlig aktuelle ved nettsalg. Utlevering av alkoholholdig drikk må

 • skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen
 • kun skje til personer som er 18 år eller eldre
 • ikke skje til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler
   

Vilkår knyttet til salgsbevilling:

 • Ved hvert bevillingssted skal informasjon om aldersgrensebestemmelsen og legitimasjonsplikten ved kjøp av alkoholholdig drikke, være godt synlig.
 • Bevillingsstedene skal føre et godt utvalg av de alkoholfrie og alkoholsvake drikkene som anses som alternativ til alkoholholdige drikker. Alkoholholdige drikkevarer og alkoholfrie/alkoholsvake drikker skal plasseres klart adskilt i salgslokalet.
 • Ringsaker kommune skal ved behandling av salgssøknaden, vurdere behovet for individuelle vilkår for å nå kommunens overordnede mål i alkoholpolitikken. Vilkårene må alltid være lovlige, ikke urimelige og i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

 

5.5     Særskilt om skjenkebevillinger.

 

En skjenkebevilling kan omfatte:

 • Alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol, (gruppe 1).
 • Alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol, (gruppe 1 og 2)
 • Alkoholholdig drikk som inneholder over 2,5 og til og med 60 volumprosent alkohol, (gruppe 1, 2 og 3).

En bevilling kan gis på alminnelige vilkår. Dette innebærer anledning til å skjenke alkohol til alle gjester som er innenfor loven krav for å få slik servering. Alternativt kan en bevilling bare gjelde deltakere i sluttet selskap, for øvrig i samsvar med definisjon av sluttet selskap i kommentar til alkoholloven § 4-2.

Når en søker tilfredsstiller kravene til skjenkebevilling i lov og forskrift om alkoholholdig drikk, skal det normalt gis bevilling med slikt omfang som søkeren mener at virksomheten har behov for.

Ringsaker kommune skal likevel vurdere alle søknader i henhold til følgende:

Alkoholfrie soner:

 • Det gis ikke skjenkebevilling til arrangement som er spesielt rettet mot barn og unge – enten det gjelder idrett, kultur eller andre typer arrangementer. Steder hvor det avholdes arrangement for barn og ungdom er ikke avskåret fra å få skjenkebevilling, men bevillingen vil ikke kunne benyttes ved slike arrangement.
 • Skjenking på idrettsanlegg kan kun finne sted i separate områder atskilt og avskjermet fra tribuneanlegg/tilskuerområder. Bevillingsøker må dokumentere godt vakthold og god kontroll.
 • På grunnskoler og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikke serveres alkohol eller tas med alkohol til nyting under arrangement i offentlig som privat regi. I kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlige tilfelle gjøres unntak når disse anleggene blir brukt til kulturelle og sosiale formål utenom skoletiden.
 • Det gis ikke skjenkebevilling til bensinstasjon og kiosk.

 

Utendørs skjenkearealer:

En skjenkebevilling kan utøves på arealer utendørs som kommunen har godkjent for skjenking på følgende vilkår:

 • Området skal være synlig avgrenset slik at det er klart for allmennheten og kontrollører hva som er det fysiske arealet for skjenkebevillingen.
 • Alkoholserveringen på uteområdet må ikke komme i konflikt med trafikale forhold. Hovedreglen må være at politiets anbefalinger blir fulgt.
   

Konserter/festivaler og større arrangement.

En arrangør av festival eller større arrangement må i tillegg til kommunal skjenkebevilling bevilling, også søke om arrangementstillatelse hos politiet. Politiet kan sette vilkår ovenfor arrangør for å hindre at noen lider overlast, og for å hindre ordensforstyrrelser.

Arrangementer hvor det serveres alkoholholdig drikke skal i utgangspunktet ha aldersgrenser fra 18 år og oppover. Endelig beslutning om aldersgrense /alkoholfrie soner avgjøres i samarbeid med politiet.
 

Utvidelse av skjenkebevilling til å omfatte innførsel og tilvirkning.

En skjenkebevilling kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, (gruppe 3), eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen omfatter, for skjenking i egen virksomhet .

Tilvirkning kan bare tillates dersom produksjonen foregår i skjenkestedets lokaler eller i naturlig forbindelse med disse. Forutsetningen for at en bevilling kan utvides til å omfatte innførsel eller tilvirkning, er at dette inngår som ledd i serveringsstedets helhetlige karakter og tilbud. Momenter som kan tillegges vekt er bl.a.:

 • sammenheng med lokale historiske og kulturelle tradisjoner
 • bruk av egenproduserte råvarer ved tilvirkning
 • servering av både mat og drikkevarer
 • helhetlig aktivitetstilbud
 • fremmer turisme
   

Vilkår knyttet til skjenkebevilling:

 •  Det skal være tilstrekkelig vakthold på skjenkeområder både innendørs og utendørs. Vaktholdet dimensjoneres etter skjenkestedets størrelse, innretning og antallet gjester.
 • Ringsaker kommune skal ved behandling av skjenkesøknaden, vurdere behovet for individuelle vilkår for å nå kommunens overordnede mål i alkoholpolitikken. Vilkårene må alltid være lovlige, ikke urimelige og i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

6. Bevillingshavers internkontroll

Bevillingshaver er ansvarlig for at virksomheten har et internkontrollsystem (jfr. alkoholloven § 1-9 og forskriften kap. 8). Ved utarbeidingen legges Helsedirektoratets «Guide til god internkontroll etter alkoholloven» til grunn, se https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/guide-til-god-internkontroll-etter-alkoholloven.

Internkontrollsystemet skal foreligge skriftlig og skal bl.a. inneholde:

 • Oversikt over ansatte, organisasjons- og ansvarsforhold.
 • Rutiner for å sikre at alkohollovgivningen og kravene i bevillingen overholdes i den daglige driften.
 • Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik.

 

Internkontrollen skal gjennomgås jevnlig for å sikre at den tjener som oppfølging og kontroll av egen virksomhet.

7. kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Kommunen er ansvarlig for å kontrollere at utøvelsen salgs- og skjenkebevillingene er i tråd med alkohollovgivningen og kravene i bevillingen (jfr. alkoholloven § 1-9 og forskriften kap. 9).

Ringsaker kommune bruker ekstern kontrolltjeneste for kontroll av salgs- og skjenkestedene. Kontrakt med leverandør av kontrolltjenester er inngått  i samarbeid med 16 kommuner i Innlandet fylke etter forutgående anbudsprosess.

 

Generelle retningslinjer for kontrollvirksomheten

Hvert bevillingssted kontrolleres så ofte som behovet tilsier.

Kontrollfrekvensen skal for øvrig være i samsvar med alkoholforskriften § 9-7.

Driften av kontrollvirksomheten baseres på flg. generelle retningslinjer:

 • Kontroll holdes til de tider da det må antas å være størst trafikk på bevillingsstedet.
 • Det utøves skjønn i valg av kontrolltidspunkt slik at det ikke skal være mulig å avlede noe mønster i kontrollørenes arbeid.
 • Nye drivere kontrolleres snarlig etter oppstart/overtakelse av bevillingsstedet.
 • Når det observeres overtredelse av noe alvorlighet, skal bevillingsstedet kontrolleres på nytt forholdsvis raskt.

 

Forhold som kontrollene særlig skal rettes mot

Det skal kontrolleres at reglene i alkoholloven med forskrifter og bestemmelser som har sammenheng med alkohollovens formål, samt vilkår fastsatt i bevillingen overholdes. Forhold som kontrollene særlig skal rettes mot:

 • Skjenking/salg til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.
 • Salgs- og skjenketidsbestemmelsene.
 • Aldersgrensebestemmelsene
 • Brudd på bistandsplikten

8. Reaksjoner ved overtredelse/inndragning av bevilling

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av alkoholloven, alkoholforskriften, andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål eller vilkår fastsatt i bevillingen, vil medføre reaksjoner. 

Alkoholforskriftens kapittel 10 fastsetter normerte regler om prikktildeling og inndragning av bevilling. Kommunen er etter lov og forskrift forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd, jf. alkoholforskriftens § 10-3. Prikkbelastningen danner grunnlag for inndragning av bevilling.  Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke, jf. alkoholforskriftens § 10-2. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende.

Både tildeling av prikker og inndragning av bevilling anses som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages i henhold til forvaltningslovens regler om klage.

9. Kunnskapsprøven om alkohollovgivningen

Alkoholloven stiller krav, om at styreren og stedfortrederen ved hvert bevillingssted har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen, (jfr. § 1-7c, 3.ledd og alkolholforskriftens kap 5).

 • Ringsaker kommune avholder kunnskapsprøve om alkohollovgivningen etter fastsatt tidsplan.
 • Kandidater må framvise godkjent legitimasjon.
 • Kvittering på at gebyret er betalt, skal framlegges før prøven starter, (jfr. alkoholforskriften § 5-6).

10. Bevillingsgebyrer

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 7-1, jf. alkholforskriftens kap 6.

Gebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk betales etter satsene fastsatt i alkoholforskriftens § 6-2.

Hvert år skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Kommunen kan kreve at omsetningsoppgaven skal være bekreftet av firmaene som de alkoholholdige drikkevarene er innkjøpt fra, samt virksomhetens revisor. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, foretar kommunen en etterberegning og et etter oppgjør.

Gebyret for bevilling ved enkeltanledning fastsettes i kommunens gebyrregulativ.

11. Tidene for salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk

Tidene for salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk er angitt i følgende forskrifter:

Ringsaker kommunes forskrift om tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol av 19. april 2017.

Ringsaker kommunes forskrift om skjenketider ved serveringsstedene av 7. mars 2007.

12. Delegering av myndighet

Utøving av kommunens myndighet etter alkoholloven følger det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement for Ringsaker kommune, (kommuneloven § 5-14).

13. Revidering av de alkoholpolitiske retningslinjene

Kommunestyret skal revidere de alkoholpolitiske retningslinjene etter hvert kommunevalg.

Reviderte retningslinjer vedtas i løpet av 1. halvår i året etter at et kommunestyret har tiltrådt.

En slik revisjon er en forutsetning for at kommunestyret skal kunne beslutte å videreføre gjeldende bevillinger uten fornyelse, jf. punkt 4.3 ovenfor, slik at disse gjelder videre for en ny periode på inntil fire år og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyret tiltrer.