Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for alkoholgruppe 1 med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling. Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

Vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven, være fylt 20 år, arbeide i virksomheten og ha uklanderlig vandel.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet under «Skjema». Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Du må logge inn med ID-porten. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, og den blir liggende på "Minside". Det er ikke mulig å sende inn søknaden uten at alle nødvendige vedlegg er lagt ved.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling:

  • Bestått kunnskapsprøve salg
  • Arbeidsavtale (daglig leder, styrer, stedfortreder)
  • Firmaattest
  • Aksjeeierbok
  • Målsatte tegninger over salgsarealet.

Hvor lang tid tar det?

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka 30 dager og 30 dager saksbehandlingstid. Når søknaden er mottatt i kommunen blir det innhentet uttalelser fra politiet, kemnerkontoret og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden, nødvendig dokumentasjon mangler eller hvis søker gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

 

Salgstider

Salgstidene for salg av alkohol i butikk opp til 4,7 vol.% reguleres av alkoholloven § 3-7.

Forskriften er fastsatt av Ringsaker kommunestyre den 19. april 2017, sak nr. 22, med hjemmel i Lov av 2. juni 1989 nr.27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., § 3-7.

Forskriften trer i kraft den 19.4.2017.

Forskrift om tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høst 4,7 volumprosent alkohol


§ 1.
Salg og utlevering av slik drikk som denne forskriften gjelder, kan foregå 
fra kl. 0600 til kl. 2000, med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. 

 

§ 2.
På dager før søn- og helligdager er salg og utlevering av drikk som omfattes av denne forskriften, forbudt etter kl. 1800. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, der tidsinnskrenkningen følger § 1.
På jul-, påske- og pinseaften er salg og utlevering forbudt etter kl. 1600, 
(jfr. også Lov av 24. febr.1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred, § 5, 1.ledd).


§ 3.
Salg og utlevering av drikk som omfattes av denne forskriften, er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. 


§ 4.
Bevillingshaver har ansvaret for at drikk som omfattes av forskriften, ikke er tilgjengelig for kunden utenom salgstidene. 
Utenom salgstidene er det heller ikke adgang til å bringe ut alkoholholdig drikk til kunder.