Konsekvenser ved brudd på regelverket

Fra 01.01.2016 gjelder nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkohollovgivningen.

Ved brudd på alkoholloven

Når kommunen ved en salgs- og/eller skjenkekontroll avdekker brudd på regelverket og det konkluderes at bruddet er reelt plikter vi å tildele prikker etter det nasjonale prikktildelingssytemet. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd:


8 prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk 

 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer 
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Forskrift om prikktildeling

Kontroller

Kommunen foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv. for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket. 

Vandelsvurdering

Når kommunen mottar søknad om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, kemneren og skatteetaten. De melder fra om forhold som tilsier at søknaden eventuelt ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt.I tillegg foretar kommunen fortløpende vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger kommunen får fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser kontrollørene spesielt etter: 

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer.
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart påvirke
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • Diskriminering av gjester
 • Uforsvarlig drift
 • At butikken eller restauranten oppfyller kravet til internkontroll etter alkoholloven
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Hvis kontrollørene observerer mulige overtredelser av alkoholloven, skal de gi en muntlig redegjørelse til den ansvarlige på stedet etter kontrollen. Bevillingshaver vil så få tilsendt et brev, via altinn, med anmodning om uttalelse og en tilleggsrapport med resultatet av kontrollen. Bevillingshaver har så to ukers frist på seg til å kommentere rapporten før kommunens kontrollutvalg avgjør om hendelsen eller forholdet er et brudd på regelverket. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du tildeles 12 prikker i løpet av en to-årsperiode, vil kommunen inndra bevillingen for en periode. 
Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved forskjellige typer brudd.

Råd og veiledning

 • Ta gjerne kontakt med kommunen for råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå hos deg.
 • Vi kan også komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som kan bidra til trygg og god drift.
 • Kommunen kan også gi veiledning før oppstart av en virksomhet. 

Internkontroll

Alle salgs‐ og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. Internkontroll etter alkoholloven, IK – alkohol, er et verktøy for å sikre at salg og skjenking til enhver tid skjer i lovlige former og på en forsvarlig måte. Kommunen gjennomfør varslede kontroller med virksomhetenes internkontroll etter alkoholloven.

God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester. Helsedirektoratet har utarbeidet en ny guide til god internkontroll.

Kommunen vil avtale tid for gjennomgang av internkontrollsystemet og legge til rette for veiledning og oppfølging av virksomhetene.