Når trenger du serveringsbevilling?

Ønsker du å drive et serveringssted, må det først søkes om serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Eksempler på serveringssteder er restaurant,kafé, konditori, gatekjøkken og pub. Det gjelder både innendørs og utendørs servering, og også selvbetjeningsservering.

Selv om serveringsvirksomheten utgjør en liten del av den totale virksomheten, må det likevel søkes om serveringsbevilling. Et overnattingssted som f.eks. driver egen restaurant eller som har frokostservering til sine gjester, må ha bevilling. Det samme gjelder for bensinstasjoner som også selger gatekjøkkenmat.

Vilkår

Du har krav på å få bevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis. 

Krav i serveringsloven som må være oppfylt for å få serveringsbevilling:

 • Krav til daglig leder (§§ 5, 6, 7)
 • Bestått etablererprøve (§ 5)
 • Krav til vandel (§ 6)
 • Godkjent areale/lokale i hht. plan- og bygningsloven

 

 

 

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Søknad om serveringsbevilling må sendes til den kommunen hvor serveringsstedet har/vil ha sin beliggenhet. Søknadsskjema finner du under fanen «skjema» til høyre.

 Søknaden skal være skriftlig og minst inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret.
 • Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives (lokalisering/adresse).
 • Navn og adresse på daglig leder og personer som etter serveringsloven § 6 har vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Arbeidsavtale (daglig leder) dersom han ikke er en del av eierskapet.
 • Skatteattest på daglig leder og personaler med vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner i henhold til serveringsloven § 5, at daglig leder har gjennomført en etablererprøve.
 • Skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives.

I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt:

 • Leiekontrakt
 • Finansieringsplan
 • Driftsbudsjett og likviditetsbudsjett
 • Målsatte tegninger som viser areal på stedet + antall gjesteplasser inne og ute.

Forventet saksbehandlingstid

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyhdighetene. Bevilling gis dersom alle krav i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis. 

Du må forvente en saksbehandlingstid på 2-3 måneder.

Delegert myndighet til vedtak etter denne lov er gitt servicesjef i kommunestyresak 16/98.