Om SFO-tilbudet

Skolefritidsordningen i Ringsaker er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, og inngår som en naturlig del av skolens øvrige virksomhet. SFO bidrar også til helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom nært samarbeid mellom hjem, skole og lokalsamfunn. Skolefritidsordningen tar utgangspunkt i barnas behov for lek, omsorg og sosial læring.

Tilbudet skal stimulere barnas naturlige nysgjerrighet og kreativitet og skal være tilpasset deres individuelle behov. 

Søknadsportalen for SFO

Gå til søknadsportalen for SFO- og barnehageplasser for å søke eller endre plass.

Når du har søkt

Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig. Hvis ikke saken kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Endre SFO-plass

Dersom du ønker å endre SFO-plassen, gjør du det ved å logge inn i søknadsportalen for SFO- og barnehageplasser.

 

Hva koster det?

Informasjon om priser finner du i prisregulativet nederst på denne siden.