Søke plass på SFO

Du søker om SFO-plass fra barnehage- og SFO-portalen.

Når du har søkt
Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig. Hvis ikke saken kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Endre SFO-plass

For å endre SFO-plass, må du logge inn med ID-porten. 
Klikk her for å endre plass. 

Priser

Hel plass: kr 2 300
Delt plass:10 timer pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 305
1 fast dag pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 940

Korttidsplasser
Hel uke i ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke.: kr 2 010
Hel uke utenom ferier. Gebyr pr uke.: kr 1 033

Enkeltsalg opphold
Enkeltdager, inntil fem timer daglig. Gebyr pr dag.: kr 328
Enkelttimer. Gebyr pr time.: kr 77

Søskenmoderasjon: Det gis ingen søskenmoderasjon for barn nr 2 og følgende.

Vedtekt for skolefritidsordningen (SFO)