Nes barneskole ligger på Stavsjø 15 km fra Brumunddal og ble tatt i bruk i august 2008. Skolen har Nes barnehage og Nes ungdomsskole som sine nærmeste naboer.

På samme område finner vi Neshallen som ble åpnet høsten 2009. Denne brukes til undervisning i kroppsøving. Høsten 2011 fikk vi også en egen ballbinge på området.

Skoleåret 2022-2023 vil skolen ha rundt 315 elever og 55 ansatte. Av disse har 100 på 1.-4. trinn, SFO-plass. Fra høsten 2022 tilbys alle på 1. trinn gratis SFO-plass.

Skolen har et stort og variert uteområde, som er tilpasset ulike aldergruppene og innbyr til aktiv og kreativ lek. Undervisningen er organisert rundt årstrinnet som enhet. Lærerne arbeider i team og arbeidsplassene er lagt til hvert enkelt trinn.

Våre store satsingsområder er

 • Inkluderende skolemiljø
  • Trygt og godt, med fokus på relasjoner
  • Voksenrollen i møte med barn
  • Faglig og sosial læring
  • Elevmedvirkning i utvikling
 • Lesing som grunnleggende ferdighet,
  • Biblioteket er en del av skolens «Hjerte»
  • Leseglede og læring
  • Alle er leselærere
  • Skolens leseplan følges av alle
 • Tverrfaglig arbeid
  • Sammenheng og relevans
  • Dybdelæring

Vi skal:

 • Bidra til at alle barn får mulighet til å leve et selvstendig liv
 • Støtte og bidra til elevens sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig

Dette henger godt sammen med skolens visjon:

Visjon for Nes barneskole: Sammen skaper vi framtida. Læring, mestring og samhold