Trygghet - trivsel - glede og mestring: Lekende læring

Skolefritidsordningen i Ringsaker skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.  Den skal inngå som en naturlig del av skolens øvrige virksomhet og bidra til helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom nært samarbeid mellom hjem, skole og lokalsamfunn.
Skolefritidsordningen skal ta utgangspunkt i og være preget av barns behov for lek, omsorg og sosial læring.  Den skal bidra til å utvikle barnas evne til samarbeid og fremme flerkulturell forståelse. Tilbudet skal stimulere barnas naturlige nysgjerrighet og kreativitet og være tilpasset barnas individuelle behov. Skolefritidsordningen skal drives i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Skolefritidsordningen er utover dette opprettet og organisert i henhold til kommunale vedtak.

SFO ved Kirkenær skole er et omsorg- og fritidstilbud for våre elever på første til fjerde trinn, og barn med funksjonshemninger fra første til sjuende trinn. SFO er underlagt Ringsaker kommunes vedtekter for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen i Ringsaker skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Kirkenær SFO skal inngå som et naturlig del av skolens virksomhet og skal være en del av skolens helhetlige læringsmiljø, hvor målet er å gi barna et stimulerende, lærerikt og mangfoldig tilbud. Særlig legges det vekt på sosiale ferdigheter og at disse skal få stimuleres og utvikles. Samarbeid mellom hjem og skole er meget viktig for oss og innspill vedrørende ditt barn, som du som foresatt kjenner best, skal vektlegges.

Aktivitetsplan deles ut den 1. i hver måned. Av denne fremkommer tema, satsingsområde og mål. Hver base har sin egen månedsplan med unntak av skolens ferier, november, desember og juni.

Vi har åpningstid 07.00 - 17.00 hver dag, også i skolens ferier. Unntaket er jule - og påskeuken, samt juli måned hvor det er feriestengt.

I skoleåret 2018/2019 har 91 barn plass i skolefritidsordningen ved Kirkenær skole. Barnegruppa er knyttet til fire baser etter klassetrinn.

Kirkenær SFO jobber etter disse fire målområdene:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse

Sammen med barna vil vi organisere dette ut fra den enkeltes ståsted. To viktige ingredienser er da glede og mestringsfølelse. I blandet en annen essensiell faktor, trygghet, er målet å skape en arena for trivsel og tilhørighet

Opplæringsloven § 9 a) fastslår at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.