Om SFO-tilbudet

Skolefritidsordningen i Ringsaker er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, og inngår som en naturlig del av skolens øvrige virksomhet. SFO bidrar også til helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom nært samarbeid mellom hjem, skole og lokalsamfunn. Skolefritidsordningen tar utgangspunkt i barnas behov for lek, omsorg og sosial læring.

Tilbudet skal stimulere barnas naturlige nysgjerrighet og kreativitet og skal være tilpasset deres individuelle behov. 

Foreldreportalen for barnehage, skole og SFO

Gå til Foreldreportalen for barnehage, skole og SFO for å søke eller endre plass. 

Når du har søkt

Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig. Hvis ikke saken kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Endre SFO-plass

Dersom du ønker å endre SFO-plassen, gjør du det ved å logge inn i Foreldreportalen for barnehage, skole og SFO.

 

Hva koster det?

Informasjon om priser finner du i prisregulativet. Lenke til dette annet sted på denne siden. 

Redusert foreldrebetaling i SFO

Opplæringslova  § 1B-1 Reduksjon i foreldrebetaling for elevar på 1.-4. årstrinn regulerer bestemmelser om en søknadsbasert moderasjonsordning for foreldrebetaling i SFO. For kalenderåret 2023 er inntektsgrensen kr 559.166 for å komme inn på ordningen. 


Søknader som er sendt før 1.august, gjelder fra 1.august og ut skoleåret. Søknader som kommer etter 1.august, gjelder fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det må søkes på nytt for hvert skoleår.

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO) (udir.no)

Gratis skolefritidsordning for elever på 1. og 2. årstrinn

Opplæringslova § 1B-4 gir bestemmelser for betaling av plass i skolefritidsordningen for elever på 1. og 2. årstrinn. Det skal gis fritak for foreldrebetaling for 12 timer oppholdstid per uke for alle elever på 1. og 2. årstrinn som har plass i skolefritidsordningen. Fritaket for foreldrebetaling i skolefritidsordningen gjelder også i skolens ferier og timene kan fordeles på dagene i en uke, så langt det er praktisk mulig.

Ordningen er ikke søknadspliktig.