Ansvaret for miljørettet helsevern ligger hos kommunene, og Samfunnsmedisinsk enhet ivaretar oppgavene i Hamar-regionen. Helsedirektoratet har ansvaret for å følge med på utviklingen innenfor feltet. Faglig rådgiving og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen skal bidra til å forebygge sykdommer og helseskader som skyldes kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Det dreier seg om slike ting som:

 • luftforurensning
 • støy
 • inneklima
 • røykfrie innemiljøer
 • skadedyr
 • virkninger av husdyrhold 
 • utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann
 • badevann
 • bassengbad
 • legionella
 • miljøfaktorer i barnehager og skoler

Mer utfyllende informasjon finner du hos Samfunnsmedisinsk enhet på Hamar