Hvorfor bør jeg måle radoninnholdet i min bolig?

Den eneste måten å finne ut om du har høyt radoninnhold i huset ditt på, er ved å utføre en måling. Konsentrasjonen av radon varierer fra hus til hus avhengig av grunnforhold under huset, husets alder/standard og bruken av huset. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i innemiljøet og vi puster den inn over lengre tid. Risikoen er betydelig større for personer som røyker.

Du kan enkelt utføre en radonmåling selv!

Du kan utføre en radonmåling selv, ved å bestille sporfilm fra ulike firma som leverer dette.  En oversikt over slike firmaer finner du på Norsk radonforening sin hjemmeside. Det anbefales å kontakte flere firma for å sammenligne pris og innholdet i tjenesten.

Hva er grenseverdiene for radon i bolighus?

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenser:  

Tiltaksgrense: 100 Bq/m3
Maksgrense: 200 Bq/m3

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler så lave nivåer som mulig (tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen).

Radonnivået i et bygg kan endre seg over tid. Radon bør måles ca. hvert tiende år hvis radonnivået var under tiltaksgrensen ved forrige måling. Hvis radonnivået var over tiltaksgrensen ved forrige måling og tiltak er gjennomført, bør det gjennomføres målinger ca. hvert femte år.

 

Hva kan jeg gjøre hvis radonnivået er for høyt?

Du bør sjekke gulv og vegger i kjeller eller 1. etasje i kjellerløse hus. Se etter sprekker og hull i såle, overgang gulv/vegg og i vegger der det er jordfylling på utsiden, rørgjennomføringer osv. Dersom det er åpninger vil gassen slippe inn i huset. Finner du slike åpninger, bør disse tettes. Spør etter riktig mørtel/tettemasse hos byggevareforhandler.

Det bør være gode utluftingsmuligheter i alle rom. Hvis det er lite ventiler/utluftingsmuligheter i bygget, vil det være et godt tiltak å sette inn flere lufteventiler og holde disse åpne. Spalter i vinduskarmer kan ofte være for lite. Dersom det er bra med ventiler, men disse ikke brukes, bør de åpnes.

Etter å ha gjennomført disse tiltakene bør det foretas ny måling før ev. større tiltak iverksettes.

Varmepumpe påvirker ikke radonnivået
Varmepumpe har ingen effekt på radonnivået. Varmepumper sirkulerer og filtrerer kun eksisterende inneluft og tilfører ingen ny luft. Det er kjølemediet som henter varme fra uteluften og tilfører varmen til inneluften via et varmevekslersystem.


Montering av radonavsug eller radonbrønn
Dersom du har gjennomført enkle tiltak, målt på nytt og fortsatt har for høyt radonnivå, bør du vurdere å montere radonavsug/radonbrønn. Kontakt et firma som kan utføre radonreduserende tiltak. Radonforeningen har en liste over firmaer som utfører tiltak mot radon på nye og eksisterende bygg. Undersøk pris og referanser før du bestiller. Det er mange useriøse firmaer som opererer i denne bransjen. Enkelte rørleggerfirmaer utfører radonreduserende tiltak. Kontakt din lokale rørlegger.

Radon i Ringsaker

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utarbeidet et aktsomhetskart som viser forekomst av radon i hele landet.
Her kan du søke opp Ringsaker og se hvilke områder i kommunen som er mest radonutsatt. 

På nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet finner du mer informasjon om radon

 

 

Leier du ut bolig?

Leier du ut bolig? Da må du som byggeier måle radon så raskt som mulig. Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvar for å utbedre dette.
Les mer om ny Strålevernforskrift og krav til radon i utleieboliger.

Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak i barnehage og skole. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til foresatte dersom det foreligger bevis på høye radonverdier. Miljørettet helsevern krever radonmålinger før godkjenning av virksomhetene etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehge og skole m.v.

Radon i utleieboliger, skoler og barnehager – strengere regelverk

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 01.01.2011. I forskriften innføres det bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3.

 

Har du flere spørsmål om radon?

Svar på flere spørsmål om radon finner du hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Samfunnsmedisinsk enhet i Hamarregionen kan kontaktes ved spørsmål ved radonmåling.