Kommunene skal tilby øyeblikkelig hjelp døgnplasser til sine innbyggere. Tilbudet i Ringsaker gis ved Kommunalmedisinsk senter (KMS) ved Tømmerli sykehjem. Kommunene Stange og Løten har også sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud ved enheten.

Fastlege, legevakt eller sykehuslege kan legge inn pasienter for døgnopphold som øyeblikkelig hjelp ved avdelingen, når de vurderer at det er hensiktsmessig. Ved behov for helsehjelp skal du som innbygger i Ringsaker som tidligere henvende deg til din fastlege, legevakt utenom fastlegens åpningstid, eller ved øyeblikkelig hjelp - 113. Ved behov for pleie- og omsorgstjenester skal du som tidligere henvende seg til ditt aktuelle omsorgsdistrikt eller spesialenhet for å få vurdert ditt behov.

Enheten har god og sammensatt kompetanse.

Det er lege til stede på dagtid alle hverdager, og tilgjengelig hele døgnet hele uken. Det er god fagkompetanse til stede både når det gjelder sykepleie, fysio- og ergoterapi. Senteret har forskjellig medisinsk utstyr til å utføre ulike typer målinger og undersøkelser, som f eks EKG og andre typer overvåkningsutstyr, blærescanner, hjertestarter og infusjonspumper. Det gis tilbud om intravenøs behandling, oksygen m.m. Det er etablert et eget laboratorium med mulighet for å analysere ulike typer prøver. Avdelingen har 16 enkeltrom med eget bad på alle rom.