Arbeidsoppgaver for kommuneoverlegene

Virkeområder:

 • Folkehelseloven §27 samfunnsmedisinsk kompetanse
 • Helse- og omsorgstjenesteloven §5-5 medisinskfaglig rådgivning Smittevernloven § 7-2, smittevernlegens oppgaver, samt oppgaver som etter annen lovgivning er tillagt kommunelegen.

Arbeidsoppgaver tilknyttet kommuneoverlegene

 • Medisinskfaglig rådgivning i plan og tjenesteutvikling, bekymringsmeldinger om enkeltpersoner eller tjenester
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning
 • Smittevern - smittevernlege
 • Miljørettet helsevern
 • Tvungen undersøkelse etter psykisk helsevernloven Helsejuss
 • Folkehelse
 • Helseberedskap

 

Oppgavene omfatter

1. Rådgiving

Gjennom faglig rådgivning og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen skal vi medvirke til å forebygge sykdommer og helseskader som skyldes kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer
Eksempler:

 • Radon (leverandør iht. rammeavtale ivaretar den praktiske delen)
 • Badevannskvalitet (inkl. prøvetaking av badevann ved badestrender)
 • Inneklima
 • Solarier
 • Støy
 • Skoler
 • Barnehager
 • Familiebarnehager
 • Dagmammavirksomheter
 • Barneparker
 • Lekeland
 • Hudpleie inkludert tatovering/piercing
 • Bassengbad
 • Boblebad
 • Kjøletårn/scrubbbere
 • Friluftsbad
 • Frisørsalonger
 • Helsestudioer
 • Solarier
 • Idrettshaller
 • Vannverk
 • Slam
 • Campingplasser
 • Asylmottak
 • Restauranter/serveringssteder (røykeloven)
 • Skadedyrbekjempere
 • Utleievirksomheter

Barnehager og skoler er godkjenningspliktige i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Virksomheter som penetrerer huden (tatovering/piercing) er godkjenningspliktige i henhold til Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Øvrige virksomheter er meldepliktige.

2. Tilsyn:

 • Skoler
 • Barnehager
 • Familiebarnehager
 • Dagmammavirksomheter
 • Barneparker
 • Lekeland
 • Hudpleie inkludert tatovering/piercing
 • Bassengbad
 • Boblebad
 • Kjøletårn/scrubbbere
 • Friluftsbad
 • Frisørsalonger
 • Helsestudioer
 • Solarier
 • Idrettshaller
 • Vannverk
 • Slam
 • Campingplasser
 • Asylmottak
 • Restauranter/serveringssteder (røykeloven)
 • Skadedyrbekjempere
 • Utleievirksomheter

Barnehager og skoler er godkjenningspliktige i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Virksomheter som penetrerer huden (tatovering/piercing) er godkjenningspliktige i henhold til Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Øvrige virksomheter er meldepliktige.

 

Klagesaksbehandling

Miljørettet helsevern skal / kan håndtere klager tilknyttet faktorer i miljøet som kan påvirke folks helse. Tradisjonelt dreier dette seg om problemstillinger tilknyttet:

 • støy
 • lukt
 • støv
 • skadedyr

Klager skal / kan håndteres av miljørettet helsevern dersom forholdet ikke hører inn under andre resultatenheters ansvarsområde, jfr. liste nedenfor (øvrige henvendelser).
Klager skal fremsettes skriftlig.

Deltagelse i plansaker

Miljørettet helsevern skal jobbe mest mulig forbyggende. I denne forbindelse vil helse i plan ha fokus.

Øvrige henvendelser (ikke miljørettet helsevern med mindre forholdet er til helsemessig eller hygienisk ulempe for omgivelsene):

 • Vann:Teknisk
 • Avløp:Teknisk
 • Renovasjon:Teknisk
 • Slam:Teknisk, landbruk, evt.byggesak
 • Slamspredning:Landbruk
 • Støyskjerming (vegtrafikk):Plan evt. byggesak
 • Søppel/rot:Byggesak, teknisk
 • Parker/badestrender:Teknisk
 • Luftforurensning:Miljøvernrådgiver, teknisk, byggesak
 • Spredt avløp: Miljøvernrådgiver, teknisk
 • Kom. eiendommer/boliger:Eiendom
 • Arbeidsmiljø ansatte: HMS-avd.

Kontaktinformasjon til ansatte

 

Rådgiver

Egil Johansen

Telefon:
+47 917 79 698

E-post:
Egil.johansen@hamar.kommune.no

Hovedansvar:

 • Miljørettet helsevern Planarbeid Prøvetaking
 • Radon
 • Rådgivning
 • Saksbehandling
 • Tilsyn innenfor miljørettet helsevern
 • Veiledning

Kontakt med kommuneoverlege går via Innbyggerservice

 • Ved behov for å snakke med kommuneoverlege, kontakt Innbyggerservice,  telefon 62 33 50 00 for å bli satt over.
   
 • Ved akutte varslingspliktige sykdommer utenom åpningstiden, kan man ringe legevakt på 116 117 for å bli satt over til smittevernansvarlig kommuneoverlege.
   
 • Alternativt kan helsepersonell ringe smittevernvakta ved FHI direkte på tlf. 21 07 63 48 hele døgnet.