Den sakkyndige nemnda for eiendomsskattetakstsaker:

Til grunn for innkreving av eiendomsskatt ligger taksering av eiendommer ut fra vurdering av markedsverdi. Kommunene kan med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8 A-3 oppnevne en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene. Kommunestyret i Ringsaker har oppnevnt en slik sakkyndig skattetakstnemnd til å forestå verdifastsettelse av de eiendomsskattepliktige eiendommene i kommunen. Den sakkyndige nemnda for eiendomsskattetakstsaker skal ha tre medlemmer og tre varamedlemmer.

Medlemmer i sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakstsaker

Milena Løftingsmo, leder
Einar Melheim, nestleder og 
Liv Marit Vold

Klagenemnda for eiendomsskattetakstsaker

Kommunestyret har oppnevnt en sakkyndig klagenemnd, som skal forestå klagebehandlingen knyttet til den sakkyndige skattetakstnemndas fastsettelse av verdien på eiendommene. Klagenemnda skal ha minst 4 medlemmer (leder, nestleder, medlem og et takstfaglig medlem) og 3 varamedlemmer. Medlemmene skal bestå av medlemmene i kommunens ordinære klageorgan for forvaltningssaker, og i tillegg skal det oppnevnes ett sakkyndig medlem. Den sakkyndige skal ha kompetanse innen verdivurdering av fast eiendom.

Medlemmer i klagenemnd for eiendomsskattetakser
Anne Miklavic (Sp), leder
Arne Skarseth (Ap), nestleder
Juliane Bergersen (Ap)
Ole Per Rustand (sakkyndig medlem

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver, jf. kommuneloven § 5-11 og hovedavtalen del B § 4. Administrasjonsutvalget er samtidig kommunens likestillings- og mangfoldsutvalg. Utvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer, hvorav flertallet i utvalget skal bestå av representanter fra kommunen som arbeidsgiver.

Medlemmer i administrasjonsutvalget
Nina Tollan (Ap), leder
Bernt Egil Torp (Ap), nestleder 
Heidi Helene Pabsdorff (H)
Lars Svendstad (Frp) 

 

Reglement for nemnder for eiendomsskattetakst

Møteplan for nemder for eiendomsskattetakst