Kontrollutvalget i Ringsaker består av fem medlemmer. To medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kontrollutvalget skal påse at

  1. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
  2. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  3. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
  4. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
  5. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

 

Møteplan og medlemmer i kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget