Kunstutvalget skal i prosjekt som får statsstøtte via KORO bestå av fem representanter, hvorav Ringsaker kommune oppnevner fire. I tillegg peker rådmannen ut to representanter fra administrasjonen som møter i utvalget. I utsmykkingsprosjekter som ikke støttes av KORO skal utvalget bestå av bare de 4 representantene som oppnevnes av oppdragsgiver/kommunen, samt to representanter fra administrasjonen

Utvalget skal

  • Utarbeide en kunstplan for den aktuelle byggesaken
  • Utarbeide medieplan og formidlingsplan
  • Ivareta kontakt med og gi råd til kunstner, samt koordinere kunstnerens arbeid med byggeprosjektet
  • Avholde ferdigbefaring, godkjenne utført utsmykkingsprosjekt, undertegne protokoll og levere sluttrapport

Reglement for kunstutvalget