Planutvalget er personidentisk med formannskapet. Planutvalget er tildelt den myndighet som plan- og bygningsloven har tillagt kommunen, med unntak av den myndighet som ikke kan delegeres.

Planutvalgets oppgaver er blant annet:

  • behandle forslag og reguleringsplaner og fremme disse for kommunestyret. 
  • vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommuneplanens arealdel.
  • fastsette planprogram for reguleringsplaner og mindre revisjoner av kommuneplanens arealdel 
  • vedta endringer og oppheving av mindre endringer i reguleringsplan, eller vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplan. 
  • dispensasjonsmyndighet i henhold til pbl § 19-4.
  • er gitt myndighet til å nedlegge midlertidig dele- og byggeforbud
     

Møteplan og medlemmer i planutvalget