Planutvalget er personidentisk med formannskapet. Planutvalget er tildelt den myndighet som plan- og bygningsloven har tillagt kommunen, med unntak av den myndighet som ikke kan delegeres.

Planutvalgets oppgaver er blant annet:

  • behandle forslag og reguleringsplaner og fremme disse for kommunestyret. 
  • vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med kommuneplanens arealdel.
  • fastsette planprogram for reguleringsplaner og mindre revisjoner av kommuneplanens arealdel 
  • vedta endringer og oppheving av mindre endringer i reguleringsplan, eller vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplan. 
  • dispensasjonsmyndighet i henhold til pbl § 19-4.
  • er gitt myndighet til å nedlegge midlertidig dele- og byggeforbud

 

Medlemmer i planutvalget

Anita Ihle Steen (Ap), ordfører
Atle Strand (Ap), varaordfører
Siv Mali Høy- by (Ap)
Bernt Torp (Ap)
Karianne Pettersen Hoel (Ap)
Thomas Eriksen (MDG)
Christian Haugen (SV) 
Odd-Amund Lundberg (Sp)
Kjersti Røhnebæk (Sp)
Trude Hustad (Sp)
Helge Vestheim (Pp)
Lars Svendstad (Frp)
Kai Ove Berg (H)