Hvem sitter i ungdomsrådet?

Ungdomsrådet består av representanter fra Brumunddal, Brøttum, Furnes, Moelv og Nes ungdomsskoler samt Ringsaker videregående skole. Rådet har en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmer i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Hva gjør ungdomsrådet?

Ungdomsrådet kan uttale seg på vegne av ungdom i kommunen, og representanter fra rådet kan stille i møter med utvalgene. Rådet kan invitere fagpersoner som orienterer om kommunens tjenesteområder.

Ungdomsrådet skal være fast høringsinstans i saker som vedrører ungdom i kommunen, og rådet kan selv foreslå saker for utredning til ordfører. Rådet skal motta sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 

I plansaker kan barn og unges representant orientere, og gi ungdomsrådet muligheter til innspill i saker som har betydning for barn og unge i kommunen.

Ringsakers representant i Ungdommens fylkesting UFT Innlandet er Ingrid Elisabeth Volungholen. Vararepresentant er Agnes Vestad.

Reglement for ungdomsrådet

Retningslinjer for ungdomsrådets midler

1. Elever, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Ringsaker kan søke ungdomsrådet om midler. Flere organisasjoner kan gå sammen om en søknad. Søknadsfristen kunngjøres i lokalavisene og på kommunens internettsider. Søknaden sendes til ungdomsrådets sekretær.

2. Pengene bør gå til: Investeringer for barn og unge i nærmiljøet, eller åpne enkelt arrangementer utenom skoletid. Pengene kan gå til ting som fritt kan brukes på fritida – ikke bare på skolen.

3. Pengene skal ikke gå til: Skoleturer, skolemateriell (ting som brukes til undervisning) og drift (for eksempel lønn, husleie, mat og forbruksmateriell).

4. Søkere som samarbeider med lag og organisasjoner i nærmiljøet som arbeider for barn og ungdom, skal prioriteres ved fordeling.

5. Søknad om ungdomsrådets midler, må foruten beskrivelse av aktiviteten/prosjektet, inneholde navn, kontonummer, og budsjett.

Ungdomsrådets møteplan