Kommunestyret har tildelt formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor det er adgang til dette og ikke annet følger av eksplisitte vedtak fattet av kommunestyret. Kommunestyret har gitt kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

Kommunestyret fatter beslutninger om omfanget og organiseringen av kommunens virksomhet, og har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kommunestyret har det overordnede tilsynet med at vedtakene kommunestyret treffer blir iverksatt i samsvar med vedtakene og formelle bestemmelser. Kommunestyret kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.

Reglement for kommunestyret

Kommunestyrets medlemmer, møteplan, saksliste og dokumenter