Landbruksutvalget består av 13 medlemmer og varamedlemmer, og er personidentisk med formannskapet. Utvalget fatter vedtak ut fra følgende lover:

  • Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
  • Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 2
  • Odelsloven av 28. juni 1974 med senere endringer
  • Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965

Medlemmer i landbruksutvalget

Anita Ihle Steen (Ap), ordfører
Atle Strand (Ap), varaordfører
Siv Mali Høy- by (Ap)
Bernt Torp (Ap)
Karianne Pettersen Hoel (Ap)
Thomas Eriksen (MDG)
Christian Haugen (SV) 
Odd-Amund Lundberg (Sp)
Kjersti Røhnebæk (Sp)
Trude Hustad (Sp)
Helge Vestheim (Pp)
Lars Svendstad (Frp)
Kai Ove Berg (H)