Landbruksutvalget består av 13 medlemmer og varamedlemmer, og er personidentisk med formannskapet. Utvalget fatter vedtak ut fra følgende lover:

  • Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
  • Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 2
  • Odelsloven av 28. juni 1974 med senere endringer
  • Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965

Møteplan og medlemmer i landbruksutvalget