Valgstyret skal ha 13 medlemmer og varamedlemmer og være personidentisk med formannskapet. Valgstyret fastsetter tid og sted for stemmegivning, utlegging av manntall til offentlig gjennomsyn, organisering av forhåndsstemmemottaket, godkjenning av partienes valglister, oppnevning av stemmestyrer og godkjenning av valgprotokoller.