Formannskapet består av 13 medlemmer og skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Alle saker som skal behandles i kommunestyret, med unntak av saker fra kontrollutvalget og kommunale foretak, samt saker fra komiteene av utpreget faglig karakter, og som ikke har økonomisk preg/konsekvens av en slik grad at det er naturlig at saken må gå via formannskapet (økonomiutvalget), skal først fremmes for formannskapet som vedtar innstilling i saken. 

Møteplan og medlemmer for formannskapet

Reglement for formannskapet