Rådet har 6 medlemmer og varamedlemmer. Flertallet av medlemmene skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. For øvrig skal sammensetningen ta hensyn til kjønnsbalanse. Det har tidligere også vært tilstrebet at rådet har representasjon fra ulike geografiske deler av kommunen. Ett medlem og ett varamedlem skal velges av og blant kommunestyrets medlemmer.

Møteplan og medlemmer for eldrerådet

Reglement for eldrerådet