For å ivareta kravene til medvirkning plikter kommunen å opprette råd for mennesker med funksjonsnedsettelse, jf. kommunelovens § 5. Funksjonstiden til rådet følger kommunevalgperioden. Ved konstituering av nytt kommunestyre skal det derfor velges nytt råd. Etter kommunelovens § 5-12 er det kommunestyret som skal velge råd for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet velger selv leder og nestleder blant de valgte medlemmene. 

Rådet har 6 medlemmer og varamedlemmer. Ett medlem og ett varamedlem skal velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Flertallet av rådets medlemmer skal enten selv ha funksjonsnedsettelse eller være pårørende til person med funksjonsnedsettelse. I tillegg skal medlemmene være bosatt i Ringsaker kommune, og det skal tas hensyn til kommunelovens bestemmelser om representasjon av begge kjønn i folkevalgte organer. 

 

Møteplan og medlemmer for funksjonshemmedes råd

Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse