Kylstad skole er en fulldelt barneskole med rundt 120 elever og 20 ansatte. Skolen har et flott uteområde som stimulerer til allsidig aktivitet, lek og læring. Uteområdet inneholder blant annet ballbaner, aktivitetsløype, sykkelløype, sandkasse og nye lekeapparater med husker, klatrestativ og sklie. I tillegg har vi skileikanlegg og ballbinge som er bygget i samarbeid med en aktiv og engasjert foreldregruppe.

Skolen skal være preget av trygghet og trivsel i et aktivt, tilpasset og stimulerende læringsmiljø, som fremmer elevenes læringsutbytte og helhetlige utvikling. Vi vektlegger å lære elevene gode læringsstrategier for å fremme elevenes motivasjon for læring og evne til å løse oppgaver.

Skolens satsingsområder er økt læringsutbytte og et trygt og godt skolemiljø. Omsorg, positiv samhandling, inkludering, respekt og medansvar står sentralt i skolens arbeid. Skolen har egen handlingsplan mot mobbing og trivselslederprogram for økt aktivitet og trivsel ved skolen.