Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.

Mangfolds- og inkluderingsrådet består av 7 medlemmer og varamedlemmer. Ett av medlemmene skal velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden.
 
Flertallet av utvalgets medlemmer skal være flyktninger bosatte i kommunen. Det har vært tradisjon for at en velger to medlemmer med flyktningbakgrunn, to medlemmer med innvandrerbakgrunn og to representanter fra frivillige organisasjoner i kommunen. Ved sammensetningen av utvalget skal representasjon av begge kjønn tilstrebes.

Møteplan og medlemmer i mangfolds- og inkluderingsrådet

Reglement for mangfold- og inkluderingsrådet