Det må søkes om utslippstillatelse både ved etablering av nytt avløpsanlegg, ved rehabilitering eller ved vesentlig økning av eksisterende utslipp. Alt arbeid må utføres av godkjente fagkyndige. Det er utarbeidet en veiledning, som er nyttig å gjennomgå for deg som skal søke. 

Merk:

Nye anlegg står automatisk på tømmerute ett år etter at utslippstillatelsen er gitt. Du må derfor selv kontakte kommunen dersom anlegget ikke er ferdig eller tatt i bruk, for å utsette tømming og kunne fritas for tømmegebyret.

Veiledning til søknad om utslippstillatelse

For å få et godkjent avløpsanlegg må det sendes inn utslippssøknad  (kommunens eget søknadsskjema om utslipp av avløp i spredt bebyggelse). Det er viktig at nødvendig vedlegg følger med. Å bygge eller rehabilitere et avløpsanlegg, er samtidig en byggesak. For prosjektering og utførelse gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven §20-1. 
Les denne søkeveiledningen før du fyller ut skjema. Du kan også finne mer informasjon på www.avlop.no

Hvem har søknadsplikt?

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).


Hva må du gjøre i god tid før du søker?

Du må lese "Forskrift om utslippsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Ringsaker kommune” for å få vite hvilke krav og eventuelle lokale tilpasninger som gjelder der du vil slippe ut avløpsvann. Du må også undersøke om eiendommen ligger i et område hvor det er spesielle regler som gjelder. Er området regulert står det vanligvis noe om vann og avløp i reguleringsplanbestemmelsene.

Ta kontakt med en konsulent på avløp,  rørlegger eller annen fagkyndig som kan prosjektere en god løsning for din eiendom. Det kreves faglig godkjent kompetanse for å prosjektere og utføre et avløpsanlegg. Etter forurensningsforskriften er det krav til at enhver tiltakshaver skaffer seg bistand til å velge beste rensemetode og dokumentere rensegraden. Den fagkyndige er tiltakshaver/eiers representant og skal stå som ansvarlig for søknaden.

Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon. Du/ansvarlig søker har plikt til varsle naboer og andre berørte. Er det lang avstand til nærmeste nabo kan varsling utelates, men dette må begrunnes i søknaden. Selv om avstanden til naboen er lang kan han allikevel ha interesser i området. Eksempelvis kan drikkevannskilder ligge skjult i grunnen eller så kan naboen planlegge å etablere en ny brønn i området. Det er du som søker som skal innhente all nødvendig informasjon. Varsel skal sendes ut med svarfrist på minimum fire uker. Du må selv sørge for å få kvittering for at varsel er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev eller underskrift)


Hva kreves av dokumentasjon?

Når du har fylt ut alle punktene på søknadsskjemaet og lagt ved alle nødvendige vedlegg har du en “komplett søknad”. Dersom du velger å utelate enkelte vedlegg oppført under pkt 4 i søknaden må du begrunne dette.


Eier av avløpsanlegg har ansvar for evt forurensing

Som eier av et avløpsanlegg er du ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget slik at forurensing kan forebygges.


Hjelp til utfylling av utslippssøknaden

Nummereringen refereres til de enkelte punktene i søknaden


1. Utslippsted

Oppgi full adresse med gårds- og bruksnummer for den/de eiendommen(e) hvor avløpsanlegget skal tilknyttes.

2. Søknaden om utslipp gjelder

Her skal du oppgi om tiltaket gjelder et nytt avløpsanlegg eller endring av eksisterende.  Oppgi hvilken bolig det er snakk om og om det er wc eller ikke. Spesifiser gjerne tiltaket.

3. Etter forskriften §§6 og 7 og foretatte undersøkelser, vil avløpet bli behandlet som følger

Etter at det er foretatt grunnundersøkelser skal du her  oppgi type renseanlegg som velges. Utslippet skal alltid infiltreres i stedlige jordmasser så lenge de stedlige jordmassene tillater det. Oppgi størrelsen på kammer og grøfter.  Anlegget må dimensjoneres etter antall pe (personekvivalenter). Personekvivalenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Som hovedregel beregnes utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett med 1 pe pr person.  Dvs at en “vanlig” boenhet skal beregnes for 5 pe.

4. Vedlegg som skal følge med søknaden til kommunen

A. Gjenpart av varsel til naboer og andre berørte parter (skjema 5155). Det er fire uker uttalefrist.  Skriftlige merknader skal gis til tiltakshaver eller ansvarlig søker som leverer disse videre til kommunen.  Med andre berørte parter menes f.eks friluftsinteresser. Det vil alltid være bedre å varsle èn for mye enn en for lite. Husk på at det er eier av avløpsanlegget som står ansvarlig for utslippet. Blankettene finner du på nettsiden til Statens bygningstekniske etat.
B. Eventuelle skriftlige uttalelser/merknader fra naboer eller andre parter. Har du mottatt skriftlige uttalelser/merknader til varselet skal dette vedlegges.
C. Kart, med bygninger, nytt avløpsanlegg/utslippssted, eksisterende avløpsanlegg, vegadkomst, drikkevannskilder i en 150 m sone rundt nytt avløpsanlegg. Målestokk 1:2000 eller 1:1000. Tegn opp hele avløpsanlegget inkludert rørgate på kartet.
D. Beskrivelse av den lokale forurensningssituasjonen, hydrogeologiske forhold og brukerinteresser. Brukerinteresser i tilknytning til utslippspunktet vil ha stor betydning for plassering og prosjektering av avløpsanlegget. Hvordan er jordsmonnet og er det fare for forurensning til f.eks vassdrag eller drikkevannskilde i området?
E. Ved jordinfiltrasjon: Dokumentasjon av infiltrasjonsevne, med synketest og/eller kornfordelingsanalyse. Grunnundersøkelser skal alltid gjennomføres og danne grunnlag for valg av avløpsløsning og dimensjonering.
F. Beskrivelse av teknisk renseløsning, dokumentasjon av rensegrad.
G. For minirenseanlegg og våtmarksfilter kreves serviceavtale og resipientundersøkelse.
H. Plan og bygningslovens skjema for søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplan, for både prosjektering og utførelse. Foretak som prosjekterer/bygger et avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Dersom det er 2 ulike aktører som søker ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utføring (UTF) er det viktig at kommunikasjonen mellom disse er god, da anlegget skal bygges etter de retningslinjer som prosjekteringen viser. Se i lokal forskrift hva kommunen krever av kompetanse.
I. Tillatelse fra grunneier. Er eiendommen en festet tomt kreves det en skriftlig avtale med grunneier.


5. Underskrift og erklæring

Merk at ansvarlig eier/tiltakshaver skal undertegne søknaden. Ansvarlig eier skal innestå for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger og at eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold. Søknaden skal også undertegnes av fagkyndig person (ansvarlig søker) med godkjent ansvarsrett innen fagområde.

Tvungen tømming av septiktank – og hvor ofte må jeg tømme?

(Jf. artene 1640, virksomhetsområde 62, tjeneste 3540)

Lovhjemmel: Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., 

vedtatt av Ringsaker kommunestyre 18.04.07.

Alle som har et privat avløpsanlegg, plikter å være med på kommunens ordning med tømming av slam og septik. Det er tvungen tømming med faste intervaller på alle private tanker i hele kommunen.

Hvor ofte må jeg tømme?

Private avløpsanlegg skal tømmes ut fra den hyppigheten som står i utslippstillatelsen for anlegget (hyppigheten kan variere med andre intervaller på fritidsboliger). Du bestiller kun ved behov utenom kommunal tømming. Kommunen fakturerer samme pris for ekstratømminger som ordinær tømming.

Nødtømming, spyling og andre tjenester faktureres direkte fra renovatør.

 • Slamavskillere tilkoplet WC (helårsbolig) tømmes automatisk 1 gang årlig.
 • Slamavskillere tilkoplet WC (hytter) tømmes automatisk hvert 2. år.
 • Slamavskillere uten WC (helårsbolig og hytter) tømmes automatisk hvert 2. år.
 • Minirenseanlegg tømmes automatisk 1 gang årlig på egen rute.
 • Tette tanker tømmes på bestilling, men minimum 1 gang pr. år.
 • Dersom du ikke bestiller tømming selv, vil det automatisk bli gjennomført en tømming på slutten av året.
 • Tette tanker i fjellet tømmes automatisk 1 gang årlig på høstruten, som starter ca. september/oktober.

Tømmekalender 2023

Last ned tømmekalenderen for 2023

Bestille ekstratømming? Pass på tidsfristen!

Sjekk tanken din med jevne mellomrom, og bestill i god tid dersom du trenger å tømme utenom fast rutetømming. 
Du kan risikere å bli bøtelagt dersom tanken din renner over og forurenser terrenget.
All tømming må av utføres av den kommunen har kontrakt med. Ringsaker kommune har i dag avtale med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

Ekstratømming:

Må bestilles innenfor ordinær arbeidstid (man-fre kl.07:00-16:00) senest to virkedager før tømming.
Tømmingen må kunne utføres innenfor arbeidstiden.
For å bestille ekstratømming kan du ringe Arnkværn Miljø og Renovasjon AS på tlf. 62 35 50 00,
eller bruke bestillingsskjemaet som finnes på deres hjemmeside arnkvaern.no
 

Nødtømming:

Nødtømming er tømming som må utføres utenom arbeidstid, kveld/natt eller helg.
Nødtømminger og ekstratjenester som spyling o.l. faktureres abonnenten direkte fra renovasjonsselskapet, etter deres betingelser.
OBS! Nødtømming er vesentlig dyrere enn ekstratømming. Bestilles via telefon.

Tips til deg som bestiller tømming:

Ha en god og tydelig dialog ved bestilling, for å unngå misforståelser. 
Vær bevisst på, og få bekreftet om du bestiller en ekstratømming eller en nødtømming. 
Husk at du før tømmingen må sørge for god tilgjengelighet til anlegget, og kjørbar veg.
Alle abonnenter er i henhold til forskrift om tvungen tømming i Ringsaker kommunepålagt å holde anlegget sitt tilgjengelig for inspeksjon og tømming til enhver tid.

 

Hvor mye koster det?

Septiktømming/slamtømming er en egen kommunal tjeneste, og er ikke inkludert i andre kommunale avgifter. Prisene i gebyrregulativet for kommende år vedtas av kommunestyret i desember hvert år. Faktura kommer den påfølgende måneden etter tømming. Prisene er inkl. mva.

Slamavskiller med WC: kr. 1.645, -   fastgebyr pr. boenhet

Slamavskiller uten WC: kr. 944,-      fastgebyr pr. boenhet

Minirenseanlegg:       kr. 3.419,-  fastgebyr inntil 3 kubikk

+       kr. 236,- pr. m3 over 3 kubikk

Tette tanker:                     kr. 675,-     fastgebyr pr. tømming

+       kr. 236,- pr. m3

Tette tanker fjellet:           kr. 675,-     fastgebyr pr. tømming

             +         kr. 319,- pr. m3

Tilsynsgebyr for spredte avløpsanlegg

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS

For å bestille tømming kan du enten ringe Arnkværn på tlf. 62 35 50 00, eller bruke bestillingsskjemaet ved å trykke på lenken nedenfor.

Bestillingsskjema for tømming av septik - Arnkværn Miljø og Renovasjon AS

(Skjemaet kan kun brukes ved ekstratømming og ikke nødtømming)

Se deres nettside for andre tjenester: Arnkværn.no

Dine plikter som anleggseier

Du må påse at anlegget er tilgjengelig for inspeksjon og tømming til enhver tid.

 • Barn, kjæledyr og husdyr skal alltid sikres og holdes på trygg og forsvarlig avstand til kum og renovasjonsbil.
 • Du må sørge for å fjerne alle hindringer frem til og rundt kummen i forkant av tømming.
 • Adkomstvegen må måkes fri for snø helt frem til kummen vinterstid. Snø/is/jord skal fjernes fra tanklokk.
 • Gress og kratt må klippes/fjernes i andre årstider.
 • Det skal ikke plasseres gjenstander oppå kumlokkene, og de skal ikke innebygges eller tildekkes.
 • Tanken skal være forsvarlig sikret, slik at ikke personer eller dyr faller nedi.
 • Betonglokk skal være runde og hele, med løftekrok. Glassfiberlokk skal sikres med låsepinne.
 • Skadde eller ødelagte kumlokk skal byttes ut med et nytt godkjent lokk umiddelbart.

Krav til kjørbar veg og snuplass

Vegen må være kjørbar for tankbilene som benyttes i septikrenovasjonen.

 • Huseier er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av vegen før tømming.
 • Vegen skal være fri for hinder, og ha bredde, kurvatur og bæreevne til å tåle tankbilene som benyttes.
 • Tømmebilen må kunne snu forsvarlig på eiendommen.
 • Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg, anlegg eller eiendom i forbindelse med tømming.

Tømming i Ringsakerfjellet

Arnkværn kjører en årlig høstrute på fjellet, som oftest starter i september/oktober.

Man har ikke krav på forhåndsvarsling på SMS, men normalt vil dette gjøres.

Ekstratømminger i fjellet

Jul, vinterferien og påsken er travle perioder for hyttebesøk! Vær føre var! Sjekk tanken din neste gang du er på hytta. Planlegg tømminger slik at du unngår å måtte bestille tømming på julaften eller midt i vinterferien. Husk å se til at både vegen til anlegget og kumlokket er tilgjengelig, og måkt frem.

Det er ønskelig med bestilling av ekstratømming senest 1 uke før tømming i fjellet utenom vårløsningen, når andre frister gjelder. (Se nedenfor).

Merk deg dette:

 • Dersom du bestiller ekstratømming før 01.august, blir du likevel automatisk med på den kommunale høstruten.
 • Dersom du bestiller ekstratømming etter 01.august, blir du IKKE automatisk med på den kommunale høstruten.
 • Du kan selvfølgelig be om det, ved å kontakte oss på e-post: teknisk@ringsaker.kommune.no

Stengte fjellveger mellom 25.mars – 15.juni.

Vegene på fjellet stenges som en hovedregel mellom 25.mars -15.juni for tyngre lastebiler over 2 tonn aksellast. Dette er grunnet vårløsningen, hvor disse vegene ikke er egnet for tyngre kjøretøy. Det er derfor ikke anbefalt å hoppe over høstruten når du har tømt tidligere på året.

Søke om fritak for tvungen tømming

For å søke om fritak, må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema.
Søknaden må begrunnes med utfyllende årsak, men du skal ikke fylle inn sensitive personopplysninger. Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom søknaden innvilges, gjelder fritaket kun for 1 år om gangen. Det kan i enkelte tilfeller vurderes forlengelse ved særskilte årsaker.
Man får ikke fritak pga. boligsalg, da dette følger boligen på samme måte som andre kommunale avgifter.
 
Du må søke hvert år innen 01.desember for fritak påfølgende år. Visse kriterier gjelder.
 
Eiendommen må være ubebodd over lang tid (min. 9 mnd). Gjelder også utleie.
Ingen kan ha folkeregistrert adresse på eiendommen tilknyttet det private avløpet.
Du må søke årlig, men det innvilges ikke fritak for mer enn inntil 5 år etter hverandre.
Det gis ikke fritak for hytter eller næring.
Fritak kan innvilges dersom det er tømt på bestilling tidligere samme år. Da må kvittering/faktura fremvises.
 
*Særskilte årsaker:
I enkelte tilfeller kan fritak gis for inntil 2 år.
Dette kan være f.eks at boligen er permanent fraflyttet uten utleie, kondemnabel, skal rives, renoveres, eier har annet permanent oppholdssted o.l.
Søknaden vurderes i hvert enkelt tilfelle, og begrunnelsen for lenger fritak må kunne dokumenteres.
 

Spørsmål?

Ved spørsmål om fritak for tvungen tømming av privat avløp kan du kontakte teknisk drift på e-post teknisk@ringsaker.kommune.no

Ved spørsmål om fritak for feiing/tilsyn kan du lese mer på siden boligtilsyn og feiing eller kontakte Ringsaker Brannvesen: postmottak.brann@ringsaker.kommune.no.